SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zatržením kolonky „Souhlas“ uděluji, jakožto subjekt údajů, správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa. Účelem zpracování uvedených osobních údajů je rychlá a efektivní komunikace správce s Vámi za účelem informování či oslovení (např. dotazník, pocitová mapa, atd.) v souvislosti se strategickým plánem a dalšími rozvojovými aktivitami a programy statutárního města Ostravy.

Správcem mých osobních údajů je statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451.

Kontaktní údaje správce: statutární město Ostrava, adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, e-mail: posta@ostrava.cz.

Kontaktní údaje pověřence: Petr Štětka, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, petr.stetka@moore-czech.cztel. kontakt: +420 227 031 495, +420 734 647 701

Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena se společností Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupena jednatelem Ing. Radovanem Haukem.

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce www.ostrava.cz v sekci GDPR.

Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům.

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu 10 let.  

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu správce – statutárního města Ostravy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.