Aktualizováno 11.8.2022

Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMMI VŠB-TUO

Strategický projekt
2017
Záměr
Příprava
2018
Realizace
2020
Dokončeno

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, konkrétně se jednalo o modernizaci bakalářských a magisterských studijních programů Dopravní technika a technologie, Strojírenská technologie a Procesní inženýrství.

Projekt řešil problém chybějící laboratorní vzdělávací infrastruktury pro zkvalitnění výukového procesu zejména v modernizovaných studijních programech připravovaných na Fakultě strojní (FS) VŠB-TU Ostrava v rámci komplementárního projektu „Technika pro budoucnost“ a ve studijním programu Procesní inženýrství modernizovaném v rámci ESF aktivit v minulém programovacím období na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství (FMT).

Obě fakulty  se dlouhodobě potýkají s nedostatkem prostor pro „těžké stroje“ a absencí dalších specifických laboratorních prostor. Projekt přispěje k řešení tohoto problému a zároveň umožní stávající stav převést do stavu progrese v oblasti výrobních technologií vyučovaných na obou fakultách. Studenti realizací projektu získají přístup k moderním výrobním technologiím přímo v areálu VŠB-TUO (např. výkonný laserový systém, 3D tisk práškových kovů, aj.).

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMT)

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství vyučovaný na Fakultě materiálově-technologické vychovává absolventy, kteří nacházejí široké uplatnění. Jde např. o  pracovní pozice jako technolog výroby a pracovník R&D výrobních firem z oblasti chemického, potravinářského, metalurgického, farmaceutického, palivářského, a odpadového průmyslu, které jsou hojně zastoupeny jak v Ostravě, tak i v Moravskoslezském kraji. Uplatnění těchto absolventů přesahuje hranice regionu, a není výjimkou jejich odchod za pracovními příležitostmi do zahraničí.

Poptávka po absolventech programu je vysoká a neustále roste. Optikou výrobních firem je obor chemické inženýrství vyučovaný na FMT již více než 25 let nezastupitelný. V nových prostorách vybudovaných v rámci projektu je umístěna laboratoř procesního inženýrství. V laboratoři jsou výukové stanice až čtvrtprovozního měřítka, které úspěšně simulují reálné podmínky ve výrobním provozu. Studenti tak mají jedinečnou možnost získat praktické zkušenosti s řízením, sběrem dat a vyhodnocením procesů z oblasti přenosu hmoty, tepla a hybnosti.

Fakulta strojní – Institut dopravy (FS)

V rámci projektu byly pořízeny zařízení, která společně s dalšími měřícími přístroji, analyzátory a testery např. zařízeními pro měření dynamických charakteristik jízdy a  jízdních vlastností, analyzátorem výfukových plynů, testerem řídících jednotek a dalšími diagnostickými zařízeními, umožní studentům Institutu dopravy se kvalitně aktivně podílet na praktických úkolech v rámci výuky dopravních oborů na Institutu dopravy, a to zejména v nových studijních programech Dopravní systémy a technika v bakalářském a magisterském směru studia a v novém doktorském studijním programu Dopravní systémy a programu Inteligentní doprava a logistika v bakalářské a magisterské formě studia. V rámci výuky předmětů mají studenti nově možnost se vzdělávat v teoretických předmětech zaměřených na konstrukci a zkoušení vozidel a ve spolupráci s týmem Formula TU Ostrava se podílet na vývoji nového monopostu formule, řešit problematiku vývoje konstrukce motocyklů apod.

Nové prostory Institutu dopravy a Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie jsou nyní vybaveny nejnovějšími technologiemi zaměřenými na automobilový průmysl, aditivní výrobu a obrábění. Jedná se o obory s vysokou mírou uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v Moravskoslezském kraji směřujícím k inteligentním provozům Průmyslu 4.0.

Studijní programy Dopravní systémy a technika v bakalářském a magisterském směru studia a v nově připravovaném doktorském studijním programu Dopravní systémy a programu Inteligentní doprava a logistika v bakalářské a magisterské formě studia jsou důležitá pro rozvoj vzdělávání v regionu se zaměřením na automotiv a nejnovější trendy ve vývoji „green vozidel“ zaměřeným na hybridní pohony, konstrukci nových optimalizovaných automotive dílů.

Foto a zdroj informaci: VŠB-TUO