Aktualizováno 3.6.2022

Technologická a podnikatelská akademie

Strategický projekt
2019
Záměr
2022
Příprava
»
2023
Realizace
2026
Dokončeno

V Moravskoslezském kraji vzniká unikátní vzdělávací projekt s názvem „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)“. Vznik nové příspěvkové organizace kraje navazuje na projekt s názvem „Technologická a podnikatelská akademie“ (dále TPA), jejíž zaměření bylo zacíleno především na vzdělávání technicky nadaných žáků středních škol a na vzdělávání pedagogických pracovníků v úzké spolupráci s VŠB – TUO, MSIC a významnými firmami v regionu.

Záměr vzniku nové vzdělávací instituce byl podpořen již v roce 2019, a to Memorandem o spolupráci v oblasti vzdělávání uzavřeným mezi Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Moravskoslezským inovačním centrem. Během následujících dvou let proběhly přípravy realizace projektu; proběhla rekonstrukce prostor, řešeny byly také personální a materiální záležitosti vzniku TPA. Zásadním faktorem, který zasáhl do průběhu příprav, bylo vypuknutí celosvětové pandemie koronaviru na přelomu února a března roku 2020, které znemožnilo projekt bez komplikací realizovat. V návaznosti na tuto mimořádnou situaci byl zastupitelstvem kraje odsouhlasen návrh na ukončení příprav zřízení TPA.

V souvislosti s připravovanou výzvou Operačního programu Spravedlivá transformace byl na počátku roku 2021 zpracován nový záměr transformace TPA. Na základě aktuálního vývoje stavu a příprav strategických projektů MSK na období 2021-2027 se TPA stala součástí potenciálně strategického projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)“.  

Cílem projektu TPA a DIMLab v části týkající se TPA je zejména vytvoření a ověření digitálních vzdělávacích modulů a dalších materiálů pro podporu výuky v oblasti odborného, zejména technického, vzdělávání, dále zajištění efektivního přenosu vytvořených modulů do výuky ve středních školách, proškolení pedagogů středních škol k implementaci modulů do výuky a zajištění technického vybavení škol. Součástí aktivit budou rovněž inovativní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol. V části týkající se DIMLab, kterou v projektu bude realizovat Slezská univerzita v Opavě, budou zajištěny popularizační, vzdělávací a coworking aktivity pro vysokoškolské studenty, bude probíhat spolupráce na tvorbě vzdělávacích programů pro střední školy a další tvůrčí aktivity v oblasti vědy a výzkumu.

Realizace projektu TPA a DIMLab by tak měla mít dopad na zefektivnění výuky odborných předmětů, zvýšení kvality odborného, zejména technického, vzdělávání, podporu a rozvoj spolupráce technologických a inovativních firem se středními a vysokými školami, podporu polytechnického vzdělávání, podporu odborných, digitálních, jazykových a měkkých kompetencí, zvýšení podnikatelské gramotnosti, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, změnu ve struktuře zaměstnanosti, udržení vzdělaných obyvatel v MSK a přilákání vysoce kvalifikovaných odborníků.