Aktualizováno 5.4.2022

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
2021
Dokončeno

Tato klíčová stavba pro odkanalizování Radvanic, části Slezské Ostravy a výhledově Bartovic, Kunčic a Kunčiček byla dokončena. Její součástí bylo zrušení sedmi volných výustí. Zároveň je nezbytná pro další výhledové stavby kanalizační sítě.

Jedná se o sanaci a prodloužení kanalizačního sběrače B, jednotné stokové sítě města Ostravy, na území městských obvodů Slezské Ostravy, Radvanice a Bartovice. Sběrač B bude odvádět splaškové a zčásti dešťové odpadní vody na ČSOV Muglinov, které jsou  odtud přečerpány do stokového systému sběrače A na levém břehu řeky Ostravice, který zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy. Ostatní dešťové vody budou odlehčeny v jednotlivých odlehčovacích komorách do vodních toků Lučina a Ostravice.

Prodloužení sběrače B na území Slezské Ostravy, Radvanic a Bartovic má strategickou roli v koncepci odkanalizování celého zájmového území v povodí řeky Lučiny a Ostravice.

Do této doby byly odpadní vody mimo centrální území Slezské Ostravy odváděny lokálně a bez celkové koncepce přímo do vodotečí. Stávající kanalizační stoky jsou bez čištění vyústěny do řeky Lučiny.

Cílem stavby bylo vytvořit předpoklad pro systematické odkanalizování spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic, včetně ploch určených územním plánem pro rozvoj průmyslové a bytové výstavby. Výhledově bude možno na kmenový sběrač B napojit stokovou síť Kunčic a Kunčiček.

Stavba byla rozdělena na 4 části:

První část řešila sanaci stávajícího sběrače B vedeného podél řeky Ostravice. Rozsah a způsob sanace potrubí byl navržen s ohledem na závady zjištěné v průběhu průzkumu technického stavu a mimo jednu část byla navržen za použití bezvýkopových technologií. S ohledem na havarijní stav způsobený zřejmě vlivy poddolování byla navržena obnova sběrače v lokalitě u mostu Pionýrů v otevřeném výkopu. Součástí 1. části byla sanace stávajících šachet, odlehčovacích komor a zapravení stávajících napojení stok a kanalizačních přípojek na sběrač B.

V rámci druhé části byla navržena výstavba sběrače B od stávajícího objektu SP37 na ulici Počáteční do místa lokality točny tramvají Hranečník. Výstavba sběrače na tomto úseku byla velmi náročná z důvodů značných hloubek, složité geologie a minimálních spádů nivelety potrubí. Výstavba sběrače byla prováděna jak otevřeným výkopem tak i za použití bezvýkopových technologií. Trasa byla částečně navržena na zalesněných pozemcích, část sběrače byla, s ohledem na terénní prolákliny, umístěna nad stávajícím terénem na potrubních mostech. Trasa respektuje záměr na využití areálu a okolí Slezskoostravského hradu. Součástí 2. části objektu bylo rovněž křížení Báňské vlečky (5,7 km) přepojení stok a výstavba veřejné části kanalizačních přípojek v trase navrženého sběrače.

Třetí část řešila výstavbu sběrače B až do prostoru kruhového objezdu na křižovatce ulic Těšínská a Fryštátská v Radvanicích. Výstavba byla prováděna jak otevřeným výkopem, tak i za použití bezvýkopových technologií. Trasa byla určena konfigurací terénu a okolní zástavbou, která vylučuje jakékoliv alternativní řešení. Součástí 3. části byla rovněž výstavba odlehčovací komory OK6B, OK7B, křížení tramvajové dráhy a silnic III/4703 a II/479, přepojení stok a výstavba veřejné části kanalizačních přípojek v trase sběrače.

Ve čtvrté části byla navržena výstavba sběrače B v ulici Dalimilova až do místa přepojení odpadních vod přitékajících na ČOV léčebny dlouhodobě nemocných na ulici U Stavisek. Výstavba sběrače byla až na úsek křížení místních komunikací navržena v otevřeném výkopu. Téměř v celé délce ulice Dalimilova se jedná o obnovu stávající kanalizace, kterou není možné využít a to z důvodu špatného technického stavu a nevyhovujících spádových poměrů. V rámci stavby bylo provedeno křížení místní komunikace ulice Šporovnická a Čapkova, přepojení stávajících stok a obnova veřejné části kanalizačních přípojek.

Situační výkres širších vztahů

Celková délka díla: cca 7,2 km

Celkové náklady: cca 226 mil. Kč bez DPH, z toho 55,3 milionu korun pokryla dotace z ministerstva financí.

 

 

 

FOTOGALERIE