Přeskočit na obsah
Cílem projektu byla sanace a prodloužení kanalizačního sběrače B jednotné stokové sítě města Ostravy na území městských obvodů Slezské Ostravy a Radvanice a Bartovice. Prodloužení sběrače B má strategickou roli v koncepci odkanalizování celého zájmového území v povodí řeky Lučiny a Ostravice.

Cílem stavby bylo vytvořit předpoklad pro systematické odkanalizování spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic, včetně ploch určených územním plánem pro rozvoj průmyslové a bytové výstavby. Před výstavbou nového sběrače byly odpadní vody mimo centrální území Slezské Ostravy odváděny lokálně a bez celkové koncepce přímo do vodotečí. Nový sběrač B tak odvádí splaškové (a zčásti dešťové odpadní vody) na ČSOV Muglinov, které jsou odtud přečerpány do stokového systému sběrače A na levém břehu řeky Ostravice. 

O projektu

Stavba byla rozdělena na 4 části:

První část řešila sanaci stávajícího sběrače B vedeného podél řeky Ostravice. Rozsah a způsob sanace potrubí byl navržen s ohledem na závady zjištěné v průběhu průzkumu technického stavu a mimo jednu část byla navržen za použití bezvýkopových technologií. S ohledem na havarijní stav způsobený zřejmě vlivy poddolování byla navržena obnova sběrače v lokalitě u mostu Pionýrů v otevřeném výkopu. Součástí 1. části byla sanace stávajících šachet, odlehčovacích komor a zapravení stávajících napojení stok a kanalizačních přípojek na sběrač B.

V rámci druhé části byla navržena výstavba sběrače B od stávajícího objektu SP37 na ulici Počáteční do místa lokality točny tramvají Hranečník. Výstavba sběrače na tomto úseku byla velmi náročná z důvodů značných hloubek, složité geologie a minimálních spádů nivelety potrubí. Výstavba sběrače byla prováděna jak otevřeným výkopem tak i za použití bezvýkopových technologií. Trasa byla částečně navržena na zalesněných pozemcích, část sběrače byla, s ohledem na terénní prolákliny, umístěna nad stávajícím terénem na potrubních mostech. Trasa respektuje záměr na využití areálu a okolí Slezskoostravského hradu. Součástí 2. části objektu bylo rovněž křížení Báňské vlečky (5,7 km) přepojení stok a výstavba veřejné části kanalizačních přípojek v trase navrženého sběrače.

Třetí část řešila výstavbu sběrače B až do prostoru kruhového objezdu na křižovatce ulic Těšínská a Fryštátská v Radvanicích. Výstavba byla prováděna jak otevřeným výkopem, tak i za použití bezvýkopových technologií. Trasa byla určena konfigurací terénu a okolní zástavbou, která vylučuje jakékoliv alternativní řešení. Součástí 3. části byla rovněž výstavba odlehčovací komory OK6B, OK7B, křížení tramvajové dráhy a silnic III/4703 a II/479, přepojení stok a výstavba veřejné části kanalizačních přípojek v trase sběrače.

Ve čtvrté části byla navržena výstavba sběrače B v ulici Dalimilova až do místa přepojení odpadních vod přitékajících na ČOV léčebny dlouhodobě nemocných na ulici U Stavisek. Výstavba sběrače byla až na úsek křížení místních komunikací navržena v otevřeném výkopu. Téměř v celé délce ulice Dalimilova se jedná o obnovu stávající kanalizace, kterou není možné využít a to z důvodu špatného technického stavu a nevyhovujících spádových poměrů. V rámci stavby bylo provedeno křížení místní komunikace ulice Šporovnická a Čapkova, přepojení stávajících stok a obnova veřejné části kanalizačních přípojek. 

Celková délka díla byla cca 7,2 km. Náklady na realizaci byly cca 226 mil. Kč bez DPH, z toho 55,3 milionu korun pokryla dotace z ministerstva financí.

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/sberac-b-radvanic