Přeskočit na obsah

Území Černé louky se rozkládá v bezprostřední blízkosti historického centra města a centrálního Masarykova náměstí. Dopravní napojení je zajištěno Pivovarskou ulicí a Havlíčkovým nábřežím. Území je lemováno řekou Ostravici. Rozvoj Černé louky je definován území studií kanceláře MAXWAN z roku 2011-2012.

V roce 2021 proběhla revitalizace prostoru před pavilonem A. Byly upraveny zpevněné plochy, vysázena nová zeleň a dojde k instalaci nového mobiliáře. Připravuje se rekonstrukce pavilonu G – momentálně probíhá výběr zhotovitele projektu. MAPPA připravuje koncepci celého území, nyní vypsala veřejnou zakázku na vypracování koncepce technické infrastruktury.

Územní studie Černé louky

ÚZEMNÍ STUDIE HOLANDSKÉHO STUDIA MAXWAN ARCHITECTS + URBANISTS, která řešila nejen území Černé louky samotné, ale i dopravní napojení a zástavbu proluk městského jádra na Černou louku navazujících. Jde o první objemnější studii rozhlížející se v kontextu  širšího centra, které je  vymezeno řekou a územím Nové Karoliny. Území Černé louky je navrhovanými stavbami definováno s jednoznačnými kulturně-společenskými funkcemi, nechybí zde však ani plochy pro bydlení a administrativu. Jedna z ploch je zde rezervována pro koncertní halu. Dominantní část území pak tvoří Kulturní louka se zelení a místy pro aktivity, louka směřuje k řece. Louku směrem k centrálnímu náměstí obklopují, plochy pro novou výstavbu lemované komunikací Nová Pivovarská. Lávka pro pěší a cyklisty přes Ostravici je navržena ze severní strany.

O území Černé louky přemýšlí město v širších souvislostech dalších projektů, koncepcí a staveb PROPOJENÍ CENTRA MĚSTA S NOVOU KAROLINOU. Od roku je následně rozvoj Černé louky řešen také  studií kanceláře Casua k území Karolina. Území Černé louky se nyní objevuje v kontextu ještě širších městských souvislostí, především ve smyslu nových projektů obchodní centrum Nová Karolina, dále administrativního domu Nová Karolina Park a bytových domů na nové ulici Jantarová. Zadání této studie přišlo v roce 2016 se změnami majetkových vztahů, kdy řada pozemků původního developerského projektu byla navrácena městu Ostrava. Zpracovatelem této studie je architektonická kancelář Casua, pod vedením Ing. arch. Olega Hamana. STUDIE CASUA řeší území mezi Černou loukou a brownfieldem rozkládající se jihozápadně od historického jádra – centra města Moravská Ostrava. Dotváří kompaktní městské centrum na místě původní koksovny Karolina. Jsou zde navrženy nové ulice, náměstí a městské bloky navazující na historickou strukturu a měřítko stávající centrální části. Pás území podél řeky Ostravice zůstává vyhrazena pro soliterní objekty v okolí NOVÉHO KAMPUSU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY a pro park volnočasových a rekreačních aktivit, propojující Černou louku s oblastí Dolních Vítkovic.

Revitalizace Černé louky probíhá kontinuálně již několik let a je rozdělena do několika částí a etap. Objemově jde o zásahy s charakterem estetizace či údržba a rekonstrukce existujících budov, komunikací a prostranství.

https://fajnova.cz/projekt/rozvoj-oblasti-v-okoli-cerne-louky