Přeskočit na obsah
Projekt revitalizace sídlišť se zabývá regenerací bytových domů jako je zateplení obvodového pláště, rekonstrukci a modernizaci technického vybavení jako například výtahů, balkónů nebo lodžií. Nedílnou součástí revitalizací je také úprava veřejných prostranství.

Cílem projektu je regenerace sídlištní zástavby především v obvodu Ostrava-Jih, obvodu Ostrava Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánských hor a Hulváků a okrajové části Slezské Ostravy. Z velké části se jedná o sídliště z 60.-70. let minulého století, které již nevyhovují současnému standardu ani technickým požadavkům. Jedná se o projekty jednotlivých městských obvodů financované z vlastního rozpočtu nebo z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k rozsahu prací probíhají revitalizace kontinuálně.

V Ostravě bylo k lednu 2019 celkem 12 693 městských nájemních bytů (nejen v sídlištní zástavbě), ještě v roce 1995 jich bylo 46 283. Od roku 1992 přešly byty do správy jednotlivých obvodů, které postupně privatizovaly téměř 34 tisíc bytů. Jednotlivé obvody přistoupily k prodeji bytů různě, proto je jejich bytový fond také v různém stavu. Obvody, které byty rozprodávaly do soukromého vlastnictví, používaly v souladu se závaznou vyhláškou města výtěžek z prodeje na rekonstrukce a zateplení těch domů, které si ponechaly.

K zásadní obnově bytového fondu v minulosti nepomáhala ani výše nájemného v městských bytech. To se od roku 2011, kdy došlo k jeho deregulaci, až do roku 2018 téměř nezvyšovalo. V bezmála 70 procentech městských bytů bylo až do ledna 2019 nájemné 50 korun za metr čtvereční, průměrné nájemné u městských bytů v Ostravě bylo 53,30 koruny za metr čtvereční podlahové plochy. Většina obvodů zvýšila nájemné v bytech až v roce 2019. Do roku 2018 tak nájemné ve většině ostravských obvodů nestačilo na pokrytí nákladů na obnovu bytového fondu v majetku města. Například vybrané nájemné v Mariánských Horách a Hulvákách v roce 2018 činilo 65,5 milionu korun, přičemž náklady na bytový fond obvodu byly 92,7 milionu korun. I v současnosti je na mnoha místech výše nájemného v městských bytech stále dokonce pod hranicí státem regulovaného sociálního nájmu, důsledkem je nedostatek prostředků i na prosté opravy.

Seznam vybraných projektů:

 • Regenerace sídliště Kamenec – Slezská Ostrava (realizace dokončena – 12/2021)

Regenerace sídliště Kamenec (I. – III. etapa): demolice a příprava území, komunikace, silnice, veřejné osvětlení, pítka, vegetační úpravy, hřišť a městský mobiliář, agility park, několik sportovních hřišť, manipulační plocha pro cvičební prvky, kontejnerová stání, květinové záhony atd.

 • Regenerace sídliště Muglinov – Slezská Ostrava (2013-2020)

Regenerace rozdělena do 5 etap:

 • Vnitroblok mezi ulicemi Vdovská, Švédská, Křížkovského (amfiteátr, pěší komunikace, modelace terénu, zeleň, mobiliář, veřejné osvětlení) – dokončeno 2013
 • Prostor mezi ulicí U Kapličky, Švédskou, Fojtskou, panelovým domem u ulice Hladnovská (místní komunikace, dopravní značení, parkovací místa, zpomalovací pruhy, cyklostezky, chodníky, obrubníky, modelace terénu, zeleň, mobiliář, přeložky energetických sítí) a dvě dětská hřiště (vedle ul. U Kapličky a ve vnitrobloku) – dokončeno 2014
 • ul. Fojtská a ul. Železného (místní komunikace, dopravní značení, parkovací místa, chodníky, obrubníky, modelace terénu, zeleň, mobiliář, veřejné osvětlení, úpravy vodohospodářské infrastruktury) včetně vybudování multifunkčního hřiště s tenisovým kurtem – dokončeno 2019
 • ul. Švédska v úseku od ul. Mojžíškové po ul. Okrajní (vozovka, chodníky, odvodnění, příčný práh) – dokončeno 2020
 • ulice Vdovská (vozovka, chodníky, odvodnění, osvětlení apod.) – v realizaci (předpoklad dokončení 12/2022)
 • Regenerace sídliště Mírová osada – Slezská Ostrava (2017-2026)

Regenerace sídliště je rozdělena do několika etap. V rámci regenerace bude upraveno veřejného prostranství tzn. místní komunikace, komunikace pro pěší, vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce veřejného osvětlení a provedení sadových úprav. (V návaznosti na regeneraci bytového fondu ve stejné oblasti.)

 •  Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa a 6.B etapa – MOaP (2021-2022)

Cílem regenerace je revitalizace komunikací, zpevněných ploch a zeleně, zvětšení kapacity parkovacích stání, nová trasa cyklostezky, zklidnění dopravy, vložení estetických prvků a zkvalitnění prostředí. Řešené území se nachází na části ul. Hornická, Gajdošova a Na Jízdárně.

 • Regenerace sídliště Fifejdy II.- VII. a XI. etapa – části B MOaP (dokončeno 2021)

Tato etapa řeší dokončení etapy VII. a XI.: rekonstrukci komunikací a chodníků včetně jejich trasování, řešení napojení pěších tahů, úpravy veřejného osvětlení a části inženýrských sítí, sadové úpravy, drobnou architekturu a mobiliář.

 • Regenerace sídliště – Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část A (dokončeno 2020)

Projekt řeší regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času pro obyvatele sídliště.

 • Regenerace sídliště Fifejdy IV. etapa, část C (2022-2023)

Regenerace zahrnuje rekonstrukci a výstavbu parkoviště, reorganizaci systému komunikací pro pěší, úpravy vstupů a okolí obytných domů, stanoviště kontejnerů a sadové úpravy.

 • Regenerace sídliště Hrabůvka

Projekt se zabývá regenerací prostoru v místní části Hrabůvka, která prakticky plní funkci centra městského obvodu. Revitalizace je rozdělena do několika etap:

 • Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ na ul. Horní (2020)
 • Zeleň Savarin – Dr.Martínka
 • Revitalizace plochy za poliklinikou (2020-2023)
 • Revitalizace plochy sídliště u polikliniky
 • Revitalizace plochy sídliště u restaurace Kozlovna
 • ul. Dr. Lukášové (dokončeno 2021)
 • Jubilejní kolonie (předpoklad dokončení 2022)

V rámci rekonstrukce budou zrekonstruovány stávající chodníky na ul. Edisonova, Velflíkova a Jubilejní včetně stávajících chodníků a kontejnerových stání. Nově budou vybudovaná parkovací stání a budou provedeny úpravy ploch mezi domy.

Revitalizace těchto ploch povede k větší provázanosti a polyfunkčnosti prostoru. Předmětem regenerace jsou zejména úpravy pěších komunikací, revitalizace zeleně a vytvoření klidových a aktivních zón.

 • Regenerace sídliště Vršovců, I.- V. etapa (2017-2023)

Řešení vede k všestrannému zlepšení a modernizaci bydlení v této lokalitě a jejím předmětem je modelace terénu za účelem vytvoření poloveřejného prostoru, instalace nového městského mobiliáře, výsadba zeleně, rozšíření parkovacích míst, vybudování míst pro setkávání a také výstavba nového chodníku.

 • Regenerace sídliště I. stavebního obvodu v Ostravě-Porubě – I. část

Hlavním cílem projektu Revitalizace sídliště I. stavebního obvodu v Ostravě-Porubě – I. část je všestranné zlepšení obytného prostředí sídliště Dvouletek (s nejstarší bytovou zástavbou v Porubě)

a vytvoření kvalitního, bezpečného a dobře fungujícího veřejného prostoru uzpůsobeného pro pobyt všech věkových a sociálních skupin obyvatel sídliště, s důrazem na řešení dopravní infrastruktury (zejména pěší a statické dopravy), zeleně vč. mobiliáře, veřejného osvětlení a veřejných prostranství.

 • Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída – Ostrava Poruba (2018-2024)

Navrhovaná celková revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída vytváří veřejný prostor s kvalitní zelení, prostranstvím pro volnočasové aktivity i parkovacími místy. Navržena je obytná zóna preferující potřeby chodců před automobilovou dopravou, která bude navazovat na již existující obytnou zónu na náměstí Jana Nerudy. Opraveny byly veškeré komunikace i chodníky. Naplánovány jsou prvky městského mobiliáře, jako jsou lavičky, sousedské posezení s bylinkovým záhonem či venkovní gril s posezením. Návrh počítá také s obnovou zeleně.

 • Regenerace sídliště Mojmírovců (2019-2023)

Regenerace sídliště Mojmírovců zahrnuje rekonstrukci stávajících komunikací a chodníků, doplnění komunikací pro pěší a parkovacích míst, rekonstrukce VO, realizace nového mobiliáře a sadových úprav.

 • Regenerace sídliště U Dvoru x Šimáčkova (2017-2023)

Regenerace sídliště zahrnuje rekonstrukci stávajících komunikací a chodníků, doplnění komunikací pro pěší a parkovacích míst, rekonstrukce VO, realizace nového mobiliáře a sadových úprav.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Garanti

 • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih
 • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Richard Vereš starosta městského obvodu Slezská Ostrava
 • Patrik Hujdus starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
 • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-sidlist-v-ostrave