Aktualizováno 24.2.2021

Revitalizace sídlišť v Ostravě

2013
Záměr
Příprava
2018
Realizace
»
2023
Dokončeno

Cílem projektu je regenerace sídlištní zástavby především v obvodu Ostrava-Jih, obvodu Ostrava Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánských hor a Hulváků a okrajové části Slezské Ostravy.Z velké části se jedná o sídliště z 60.-70. let minulého století, které již nevyhovují současnému standardu ani technickým požadavkům. Jedná se o projekty jednotlivých městských obvodů financované z vlastního rozpočtu nebo z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k rozsahu prací probíhají revitalizace kontinuálně.

V Ostravě bylo k lednu 2019 celkem 12 693 městských nájemních bytů (nejen v sídlištní zástavbě), ještě v roce 1995 jich bylo 46 283. Od roku 1992 přešly byty do správy jednotlivých obvodů, které postupně privatizovaly téměř 34 tisíc bytů. Jednotlivé obvody přistoupily k prodeji bytů různě, proto je jejich bytový fond také v různém stavu. Obvody, které byty rozprodávaly do soukromého vlastnictví, používaly v souladu se závaznou vyhláškou města výtěžek z prodeje na rekonstrukce a zateplení těch domů, které si ponechaly.

K zásadní obnově bytového fondu v minulosti nepomáhala ani výše nájemného v městských bytech. To se od roku 2011, kdy došlo k jeho deregulaci, až do roku 2018 téměř nezvyšovalo. V bezmála 70 procentech městských bytů bylo až do loňského ledna nájemné 50 korun za metr čtvereční, průměrné nájemné u městských bytů v Ostravě bylo 53,30 koruny za metr čtvereční podlahové plochy. Většina obvodů zvýšila nájemné v bytech až v roce 2019. Do roku 2018 tak nájemné ve většině ostravských obvodů nestačilo na pokrytí nákladů na obnovu bytového fondu v majetku města. Například vybrané nájemné v Mariánských Horách a Hulvákách v roce 2018 činilo 65,5 milionu korun, přičemž náklady na bytový fond obvodu byly 92,7 milionu korun. I v současnosti je na mnoha místech výše nájemného v městských bytech stále dokonce pod hranicí státem regulovaného sociálního nájmu, důsledkem je nedostatek prostředků i na prosté opravy.

Projekt řeší především regeneraci bytových domů jako je zateplení obvodového pláště, rekonstrukci a modernizaci technického vybavení jako například výtahů , balkónů nebo lodžií. Nedílnou součástí revitalizací je také úprava veřejných prostranství zahrnující úpravu, obnovu či výsadbu veřejné zeleně, výstavbu, rekonstrukci nebo sanaci parkovacích ploch, chodníků, cyklistických stezek a pěších stezek a budování či modernizaci nekomerčních rekreačních ploch.

Seznam vybraných projektů:

 • Regenerace sídliště Kamenec – Slezská Ostrava

Regenerace sídliště Kamenec (I. – III. etapa): demolice a příprava území, komunikace, silnice, veřejné osvětlení, pítka, vegetační úpravy, hřišť a městský mobiliář, agility park, několik sportovních hřišť, manipulační plocha pro cvičební prvky, kontejnerová stání, květinové záhony atd.

 • Regenerace sídliště Muglinov – Slezská Ostrava (2013-2020)

Regenerace rozdělena do 5 etap:

 • Vnitroblok mezi ulicemi Vdovská, Švédská, Křížkovského (amfiteátr, pěší komunikace, modelace terénu, zeleň, mobiliář, veřejné osvětlení) – dokončeno 2013
 • Prostor mezi ulicí U Kapličky, Švédskou, Fojtskou, panelovým domem u ulice Hladnovská (místní komunikace, dopravní značení, parkovací místa, zpomalovací pruhy, cyklostezky, chodníky, obrubníky, modelace terénu, zeleň, mobiliář, přeložky energetických sítí) a dvě dětská hřiště (vedle ul. U Kapličky a ve vnitrobloku) – dokončeno 2014
 • ul. Fojtská a ul. Želazného (místní komunikace, dopravní značení, parkovací místa, chodníky, obrubníky, modelace terénu, zeleň, mobiliář, veřejné osvětlení, úpravy vodohospodářské infrastruktury) včetně vybudování multifunkčního hřiště s tenisovým kurtem – dokončeno 2019
 • ul. Švédska v úseku od ul. Mojžíškové po ul. Okrajní (vozovka, chodníky, odvodnění, příčný práh) – 2018 vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, předpokládaná realizace 2020
 • ulice Vdovská (vozovka, chodníky, odvodnění apod.) – 2020 zhotovení projektové dokumentace
 • Regenerace sídliště Mírová osada – Slezská Ostrava (2021-2023)

Rekonstrukce veřejného prostranství tzn. místní komunikace, komunikace pro pěší, vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce veřejného osvětlení a provedení sadových úprav.

(V návaznosti na regeneraci bytového fondu ve stejné oblasti.)

 •  Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa a 6.B etapa – MOaP (2020 a 2021)

Cílem regenerace je revitalizace komunikací, zpevněných ploch a zeleně, zvětšení kapacity parkovacích stání, nová trasa cyklostezky, zklidnění dopravy, vložení estetických prvků a zkvalitnění prostředí. Řešené území se nachází na části ul. Hornická, Gajdošova a Na Jízdárně.

 • Regenerace sídliště Fifejdy II.- VII. a XI. etapa – části B MOaP (2021)

Tato etapa řeší dokončení etapy VII. a XI.: rekonstrukci komunikací a chodníků včetně jejich trasování, řešení napojení pěších tahů, úpravy veřejného osvětlení a části inženýrských sítí, sadové úpravy, drobnou architekturu a mobiliář.

 • Regenerace sídliště – Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část A (2020)

Projekt řeší regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času pro obyvatele sídliště.

 • Regenerace sídliště Fifejdy IV. etapa, část C

Regenerace zahrnuje rekonstrukci a výstavbu parkoviště, reorganizaci systému komunikací pro pěší, úpravy vstupů a okolí obytných domů, stanoviště kontejnerů a sadové úpravy.

 • Regenerace sídliště Hrabůvka

Projekt se zabývá regenerací prostoru v místní části Hrabůvka, která prakticky plní funkci centra městského obvodu. Jedná se celkem o 5 etap (Revitalizace náměstí u obchodního domu

„Hlubiňák“ na ul. Horní, Zeleň Savarin – Dr.Martínka, Revitalizace plochy za poliklinikou, Revitalizace plochy sídliště u polikliniky a Revitalizace plochy sídliště u restaurace Kozlovna), jejichž realizace povede k větší provázanosti a polyfunkčnosti prostoru. Předmětem regenerace budou zejména úpravy pěších komunikací, revitalizace zeleně a vytvoření klidových a aktivních zón.

 • Regenerace sídliště Vršovců, I.- V. etapa

Řešení vede k všestrannému zlepšení a modernizaci bydlení v této lokalitě a jejím předmětem je modelace terénu za účelem vytvoření poloveřejného prostoru, instalace nového městského mobiliáře, výsadba zeleně, rozšíření parkovacích míst, vybudování míst pro setkávání a také výstavba nového chodníku.

 • Regenerace sídliště I. stavebního obvodu v Ostravě-Porubě – I. část

Hlavním cílem projektu Revitalizace sídliště I. stavebního obvodu v Ostravě-Porubě – I. část je všestranné zlepšení obytného prostředí sídliště Dvouletek (s nejstarší bytovou zástavbou v Porubě)

a vytvoření kvalitního, bezpečného a dobře fungujícího veřejného prostoru uzpůsobeného pro pobyt všech věkových a sociálních skupin obyvatel sídliště, s důrazem na řešení dopravní infrastruktury (zejména pěší a statické dopravy), zeleně vč. mobiliáře, veřejného osvětlení a veřejných prostranství.

 • Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída – Ostrava Poruba (2021)

Navrhovaná celková revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída vytváří veřejný prostor s kvalitní zelení, prostranstvím pro volnočasové aktivity i parkovacími místy. Navržena je obytná zóna preferující potřeby chodců před automobilovou dopravou, která bude navazovat na již existující obytnou zónu na náměstí Jana Nerudy. Opraveny budou veškeré komunikace i chodníky. Naplánovány jsou prvky městského mobiliáře, jako jsou lavičky, sousedské posezení s bylinkovým záhonem či venkovní gril s posezením. Návrh počítá i s obnovou zeleně.

 • Regenerace sídliště Mojmírovců
 • Regenerace sídliště U Dvoru
 • Regenerace sídliště I. stavebního obvodu v Ostravě-Porubě – I. část