Přeskočit na obsah
Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy - to je záměr projektu, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Proměněna bude lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Revitalizací dojde k úpravě stávající a výsadbě nové zeleně, regulaci potočního toku a rekonstrukci komunikací a mostků.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské. Do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí bude doplněn také nový mobiliář (nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy).

Projekt je připravován ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. Dokumentace pro územní a stavební řízení je zpracována a v listopadu 2020 bylo vydáno bylo společné povolení pro realizaci. Krajský úřad vydané společné rozhodnutí v červenci 2021 zrušil a věc vrátil zpět k novému projednání. Letos se zpracovává úprava projektové dokumentace, která reflektuje skutečnost, že výsledky hydrogeologického průzkumu odhalily malou vydatnost vod v podloží. Projektová dokumentace ve stupních DUR a DSP bude dopracována do konce roku 2022 a projekt bude znovu žádat o vydání stavebního povolení. Začátek realizace se tak posouvá  na období 2023-2024. Úprava projektu sníží počet kácených dřevin přičemž velkorysá výsadba nových stromů, keřů a květin zůstane zachována. Celkové náklady projektu jsou 29,5 milionů korun.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Pustkovec

Garanti

 • Kateřina Šebestová náměstkyně primátora pro oblast ochrany životního prostředí
 • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba
 • Rudolf Kondula starosta městského obvodu Pustkovec

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-pustkoveckeho-udoli