Přeskočit na obsah
Projekt zahrnuje úpravu dopravního řešení lokality včetně estetizace zastávek, podchodů a okolního veřejného prostoru. Zároveň dojde ke zkvalitnění přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy hromadné dopravy, příměstskými spoji a osobními automobily.

Frýdlantské mosty a tramvajová zastávka Náměstí republiky jsou jedním z nejfrekventovanějších míst v Ostravě. Dochází zde ke křížení tramvajových spojů směrem z centra do ostatních městských obvodů – především Dubiny, Zábřehu, Mariánských Hor a Poruby. Jedná se také o důležité přestupní místo na navazující trolejbusovou a meziměstskou autobusovou dopravu v podobě Ústředního autobusového nádraží. Účelem rekonstrukce je zjednodušit přestupní vazby pro cestující v rámci přestupního uzlu a estetizovat prostory Frýdlantských mostů – podchody, nástupiště a rampy. Součástí řešení je i propojení nadzemních pěších tras v závislosti na úpravách podchodu. Z důvodů zatékání do prostorů podchodů bude další součástí stavby oprava tramvajového mostu.

Revitalizace Náměstí Republiky

V rámci projektu dojde k úpravě dopravního řešení lokality, která by měla řešit propojení všech druhů dopravy včetně estetizace veřejného prostoru. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Zkvalitnění přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy MHD, příměstskými spoji a osobními automobily. Komplexní rekonstrukce a estetizace prostoru tramvajových zastávek, revitalizace nástupišť a podchodů včetně vybudování pojízdných pásů a úrovňových přechodů mezi zastávkami. V budoucnu se počítá s odstraněním jedné koleje. Vybudováno bude i pěší napojení na blízké parkoviště, autobusové nádraží a nákupní centra.

Byla podána žádost o umístění stavby, po doplnění požadavků stavebního úřadu bylo řízení v  dubnu 2021 zahájeno. Současně byla uzavřena smlouva na přepracování dokumentace na revitalizaci nástupišť, podchodů a pěších vazeb a v srpnu 2021 nabylo Územní rozhodnutí právní moci.

Mostní konstrukce

Dojít má také k rekonstrukci mostních objektů, které jsou v současné době v zhoršeném technickém stavu z důvodů zatékání vody. V plánu je vybudovat pěší napojení na blízké parkoviště, autobusové nádraží a nákupní centra.

Byla podána žádost o umístění stavby, po doplnění požadavku stavebního úřadu bylo řízení v 04/2021 zahájeno. V dubnu 2022 proběhla veřejná zakázka na výběr zpracovatele projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby. 

Rekonstrukce trolejbusového nástupiště Náměstí Republiky

Úprava nástupní hrany za účelem bezbariérovosti, rekonstrukce zastřešení, ozelenění, architektonická úprava prostoru.

Řešení dopravní křižovatky

V rámci rekonstrukce křižovatky se ustoupilo od původně zamýšlené výstavby kruhového objezdu. Na základě předložených informací a plánů světelné signalizace se ukázalo toto řešení jako neprůjezdné, a bylo proto rozhodnuto trolejbusovou smyčku i současné řešení křižovatky ponechat.

Odhadované celkové náklady na projekt činí 272 mil. Kč vč. DPH. Na rekonstrukci podchodů a nástupišť bude požádáno o přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Tento projekt je navázán na projekt rekonstrukce ulice Místecké , stavbu nového parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava a na projekt terminálu Hlubina se záchytným P+R parkovištěm. Bylo vypsáno výběrové řízení na vypracování projektových podkladů souvisejících s přípravou a realizací stavby parkoviště pod Frýdlantskými mosty. Zakázku v hodnotě 1 724 250 Kč s DPH  vyhrála  společnost Sweco Hydroprojekt a.s.. 

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Moravskoslezský kraj
  • Dopravní podnik Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/prestupni-uzel-namesti-republiky