Aktualizováno 7.5.2021

Národní centrum pro energetiku

2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
»
2022
Dokončeno

Národní centrum pro energetiku, které řídí VŠB – Technická univerzita Ostrava od začátku roku 2019 je zaměřeno na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení aplikovaného výzkumu v oblasti energetiky. V Národním centru pro energetiku spolupracuje celkem 24 institucí, mezi kterými nalezneme špičkové české univerzity, společně s dalšími výzkumnými organizacemi a firmami z energetického průmyslu.

Výzkumní pracovníci a firmy navzájem sdílejí infrastrukturu a své know-how a napomáhají tak vzniku nových technologií vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí. Právě v rámci těchto témat řeší týmy napříč zapojenými subjekty samostatné dílčí projekty, které jsou děleny jak tematicky, tak příslušností k průmyslovému partnerovi.

Realizace projektu

Realizace projektu Národní centrum pro energetiku (NCE) v letech 2019 – 2020 prokázala, že se jedná o zcela výjimečné uskupení 24 zapojených institucí z řad výzkumných organizací a zástupců aplikační sféry s významným inovačním potenciálem, které jsou schopny plnit své závazky, a to jak v oblasti získávání aplikovaných výstupů, tak i v oblasti komercializačních aktivit. V průběhu dvouleté realizace projektu NCE bylo v rámci 12 dílčích projektů dosaženo 162 podporovaných výsledků, mezi nimiž nechyběly dva patenty a 14 užitných vzorů. Na dosažené aplikované výsledky a služby bude možné navázat v prodloužené době řešení projektu NCE v letech 2021-2022 zvýšením jejich technologické úrovně pro oblast TRL 6 až TRL9 s cílem jejich budoucího širšího využití v průmyslové praxi.

Dvouleté prodloužení doby řešení projektu NCE umožní dále rozvíjet spolupráci výzkumných institucí a podniků v oblasti energetiky se zaměřením na tři hlavní aplikační segmenty: (i) Aplikační segment 1- Účinnost, spolehlivost a bezpečnost energetických celků, (ii) Aplikační segment 2 – Alternativní zdroje energie a odpady a (iii) Aplikační segment 3 – Energetické sítě. Metodologie a přístup k řešení jednotlivých otázek budou v rámci pokračování NCE dále intenzivně diskutovány v rámci široké odborné základny na domácí i mezinárodní úrovni a spolupráce bude i nadále probíhat formou realizace společných výzkumných aktivit, jejichž výstupy budou nabízeny ke komerčnímu využití průmyslovým partnerům.

Výzkumná agenda NCE zahrne v rámci svého pokračování řadu témat, která pocházejí z mnoha různých oborů – oblasti energetiky jaderné i nejaderné, ekonomiky energetiky, environmentálního inženýrství, ale také z energetického strojírenství, odpadového hospodářství, elektrotechniky, informatiky, materiálového inženýrství, technické kybernetiky, automatizační a regulační techniky, dopravy, elektromobility, systémů akumulace tepla a elektřiny a nejnověji uplatnění nanomateriálů a nanotechnologií.

Průmysloví partneři zapojení do projektu jsou klíčovými aktéry v oblasti moderní energetiky, která je společným jmenovatelem odvozených multioborů, přičemž každý z partnerů je aktivní v prosazování moderních trendů v oblastech bezpečnosti a spolehlivosti výroby a distribuce energií, integraci obnovitelných zdrojů do sítí, pokročilých metodách diagnostiky a monitoringu, úsporách energie v průmyslu a nových typech paliv pro konvenční i nekonvenční zdroje energie s priorizací nízkouhlíkových technologií.

Projektové týmy

V projektových týmech se v rámci prvního roku řešení osvědčila spolupráce na tématech identifikovaných přímo průmyslovými partnery, což usnadňuje aplikaci výstupů projektu do průmyslové praxe. V řešitelských týmech nalezneme odborníky a zástupce také celé řady firem z Moravskoslezského kraje, jako jsou na příklad Veolia Energie ČR, Vyncke, Smolo nebo ELVAC, společně s vědci působícími na fakultách a výzkumných ústavech Vysoké školy báňské – Technické univerzity, jako je Výzkumné energetické centrum, Institut environmentálních technologií a Centrum ENET (Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie). Moravskoslezský kraj je také zastoupen jedním ze 13 členů v Radě Národního centra pro energetiku, který tvoří hlavní rozhodovací orgán určující strategické a koncepční směřování celého Centra.

Projekt Národního centra pro energetiku (TN01000007) je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky a jeho přípravná fáze byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku“ (08181/2018/RRC). Hlavní výsledky projektu by měly být na světě na konci roku 2020, nicméně první výstupy ve formě užitných vzorů jsou známy již po prvním roce řešení.

Aplikační segmenty

1. ÚČINNOST, SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST ENERGETICKÝCH CELKŮ – Centrum výzkumu Řež s.r.o.

 • Technologie pro zvyšování účinnosti, regulovatelnosti a bezpečnosti energetických zařízení
 • Řešení životnosti, bezpečnosti a spolehlivosti komponent a technologických celků pro energetiku (analýzy, metody, spolehlivostní výpočty), nové diagnostické metody, řešení kritických a poruchových stavů,
 • palivový cyklus (vývoj inovovaných jaderných paliv, kontejnery na vyhořelé palivo),
 • LTO, Asset management, bezpečnost a spolehlivost energetických celků,
 • nové technologie a materiály (pro akumulaci energie (synergie viz energetické sítě,

2. ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE A ODPADY – VŠB Technická univerzita Ostrava

 • Alternativní paliva a jejich využití pro energetiku,
 • energetické využití odpadů, vč. integrace do existujících energetických zdrojů,
 • minimalizace environmentálních dopadů energetických celků,
 • obnovitelná energetika,
 • nové technologie pro přeměny energie,

3. ENERGETICKÉ SÍTĚ – Západočeská univerzita v Plzni

 • Nové komponenty elektrických sítí,
 • zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektrické energie,
 • řízení, monitoring a chránění elektrických sítí, vč. ICT,
 • nové technologie pro efektivní integraci decentralizovaných zdrojů elektrické energie do distribuční soustavy,
 • akumulace elektrické energie,
 • zpracování velkých dat a komplexní modely v energetice, vč. využití meteorologických modelů a klimatických dat.

Zdroj fotografií a informací: nce.vsb.cz/

FOTOGALERIE