Přeskočit na obsah
Cílem projektu je vytvoření excelentního výzkumného pracoviště "Národního centra kompetence" zaměřeného na vývoj nových technologií. Nová řešení povedou ke zvýšení kvality života s důrazem na problematiku efektivního využívání energetických zdrojů a inteligentního řízení dopravy.

Národní centrum pro energetiku (NCE), které řídí VŠB – Technická univerzita Ostrava, je zaměřeno na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a na posílení aplikovaného výzkumu v oblasti energetiky. V centru spolupracuje celkem 24 institucí, mezi kterými nalezneme špičkové české univerzity, společně s dalšími výzkumnými organizacemi a firmami z energetického průmyslu.

Výzkumní pracovníci a firmy navzájem sdílejí infrastrukturu a své know-how, napomáhají tak vzniku nových technologií vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí. Právě v rámci těchto témat řeší týmy napříč zapojenými subjekty samostatné dílčí projekty, které jsou děleny jak tematicky, tak příslušností k průmyslovému partnerovi.

O projektu

Realizace projektu Národní centrum pro energetiku v letech 2019 – 2020 prokázala, že se jedná o zcela výjimečné uskupení 24 zapojených institucí z řad výzkumných organizací a zástupců aplikační sféry s významným inovačním potenciálem, které jsou schopny plnit své závazky, a to jak v oblasti získávání aplikovaných výstupů, tak i v oblasti komercializačních aktivit. V průběhu dvouleté realizace projektu NCE bylo v rámci 12 dílčích projektů dosaženo 162 podporovaných výsledků, mezi nimiž nechyběly dva patenty a 14 užitných vzorů. Na dosažené aplikované výsledky a služby bude možné navázat v prodloužené době řešení projektu NCE v letech 2021-2022 zvýšením jejich technologické úrovně pro oblast TRL 6 až TRL9 s cílem jejich budoucího širšího využití v průmyslové praxi.

Dvouleté prodloužení doby řešení projektu NCE umožní dále rozvíjet spolupráci výzkumných institucí a podniků v oblasti energetiky se zaměřením na tři hlavní aplikační segmenty: (i) Aplikační segment 1 – Účinnost, spolehlivost a bezpečnost energetických celků, (ii) Aplikační segment 2 – Alternativní zdroje energie a odpady a (iii) Aplikační segment 3 – Energetické sítě. Metodologie a přístup k řešení jednotlivých otázek budou v rámci pokračování NCE dále intenzivně diskutovány v rámci široké odborné základny na domácí i mezinárodní úrovni a spolupráce bude i nadále probíhat formou realizace společných výzkumných aktivit, jejichž výstupy budou nabízeny ke komerčnímu využití průmyslovým partnerům.

Výzkumná agenda NCE zahrne v rámci svého pokračování řadu témat, která pocházejí z mnoha různých oborů – oblasti energetiky jaderné i nejaderné, ekonomiky energetiky, environmentálního inženýrství, ale také z energetického strojírenství, odpadového hospodářství, elektrotechniky, informatiky, materiálového inženýrství, technické kybernetiky, automatizační a regulační techniky, dopravy, elektromobility, systémů akumulace tepla a elektřiny a nejnověji uplatnění nanomateriálů a nanotechnologií.

Průmysloví partneři zapojení do projektu jsou klíčovými aktéry v oblasti moderní energetiky, která je společným jmenovatelem odvozených multioborů, přičemž každý z partnerů je aktivní v prosazování moderních trendů v oblastech bezpečnosti a spolehlivosti výroby a distribuce energií, integraci obnovitelných zdrojů do sítí, pokročilých metodách diagnostiky a monitoringu, úsporách energie v průmyslu a nových typech paliv pro konvenční i nekonvenční zdroje energie s priorizací nízkouhlíkových technologií.

Projektový záměr byl z části podpořen v rámci výzvy ITI, druhá část s názvem Národní centrum pro energetiku byl podpořen TAČR. Realizace tohoto projektu byla prodloužena do prosince 2022

Dílčí projekty Národního energetického centra zde

Projektové týmy

V projektových týmech se v rámci prvního roku řešení osvědčila spolupráce na tématech identifikovaných přímo průmyslovými partnery, což usnadňuje aplikaci výstupů projektu do průmyslové praxe. V řešitelských týmech nalezneme odborníky a zástupce také celé řady firem z Moravskoslezského kraje, jako jsou na příklad Veolia Energie ČR, Vyncke, Smolo nebo ELVAC, společně s vědci působícími na fakultách a výzkumných ústavech Vysoké školy báňské – Technické univerzity, jako je Výzkumné energetické centrum, Institut environmentálních technologií a Centrum ENET (Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie). Moravskoslezský kraj je také zastoupen jedním ze 13 členů v Radě Národního centra pro energetiku, který tvoří hlavní rozhodovací orgán určující strategické a koncepční směřování celého Centra.

Projekt Národního centra pro energetiku (TN01000007) je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky a jeho přípravná fáze byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku“ (08181/2018/RRC).

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Moravskoslezský kraj
  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů