Aktualizováno 18.7.2022

Multifunkční sportovní hala

Strategický projekt
2016
Záměr
2020
Příprava
»
2023
Realizace
2025
Dokončeno

Projekt výstavby Multifunkční sportovní haly s předpokládanou kapacitou cca 3 500 diváckých míst pro sportovní utkání je založen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Soukromý subjekt, kterým je společnost ČSAD Ostrava a.s., se zavazuje vložit do projektu své pozemky a opravárenskou halu na ulici U stadionu/Sládkova. Nová hala vznikne rekonstrukcí bývalé haly pro autobusy s přístavbou tréninkového centra a dalšího zázemí. Projekt počítá s třemi nezávislými krytými tréninkovými hřišti pro volejbal, florbal a basketbal a jejich mládežnické základny.

Celkové náklady jsou předpokládány ve výši cca 600 mil. Kč, z toho alokace města nepřesáhne 200 mil. Kč. Moravskoslezský kraj se bude podílet 80 mil. Kč, ČSAD Ostrava investuje 53 mil. Kč a Multifunkční sportovní hala 27 mil. Kč. Finanční podpora města a kraje je podmíněna získáním dotačních prostředků z Národní sportovní agentury, případně z jiných externích zdrojů.

Žadatelem o dotaci na výstavbu haly, příjemcem finančních prostředků, realizátorem projektu a vlastníkem multifunkční sportovní haly bude Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže. Po dokončení výstavby bude mít na starosti odbornou náplň a bude zajišťovat provoz haly. Jeho členy se stali město Ostrava, společnosti ČSAD Ostrava a Multifunkční sportovní hala, která bude garantem kvality architektonických, projektových a inženýrských prací v přípravné fázi i ve fázi samotné výstavby haly a bude financovat projektové a inženýrské práce.

Provozně je hlavní hala navržena vzdušně, s otevřenými prostory a tribunami. Dochází tak k prostorovému propojení jednotlivých podlaží v jednu živou entitu. Vzniká jakési komunitní centrum, ve kterém se budou potkávat převážně sportovci různých sportů a aktivit. Na halu hlavní navazuje hala tréninková, která je koncipována vertikálně – umožňuje tak maximálního využití na minimální zastavěné ploše. Ta je navržena jako samostatný objekt, propojený s hlavní halou transparentním koridorem. Koncepčně je pojata jako hlavní nová hala, převážně v její materiálové podobě, na kterou navazuje rovněž výškově. V převýšeném parteru jsou umístěny dvě tréninkové plochy basketbalu a volejbalu a v patře je umístěno hřiště florbalu a gymnastiky, s potřebným technickým a provozním zázemím. Prostor mezi oběma halami je pojednán jako veřejný se vzrostlými stromy, který nabízí spoustu aktivit sportovních, rekreačních, relaxačních, včetně občerstvení a kultury. Dochází k propojení exteriéru s interiérem tréninkové haly.

K projektu je zpracována podrobná architektonická studie společností PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o. (autorský tým ve složení: David Průša, Katarína Srnová, Alžběta Vyhnalíková, Alena Mazalová, Simona Dlouhá, Tereza Kusnierzová, Petr Rozsypal, Yevhenii Krasnikov).

Dokončen je inženýrský a hydrogeologický průzkum a dokumentace EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Byla zpracována a odevzdána kompletní projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, která se projednává s dotčenými orgány.

Předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis a další sporty. Dále sportování veřejnosti, škol a jednorázové sportovní nebo kulturní akce. V rámci komunikace s Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA), která pořádá mistrovství světa apod., byla předběžně přislíbena možnost pořádání Mistrovství Evropy v kategoriích U16, U18, U20 chlapců a dívek.

Je proveden inženýrsko-geologický průzkum a posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Po dokončení projektové dokumentace proběhne územní a stavební řízení.