Přeskočit na obsah
Projekty „Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I, II, III“ se zaměřují na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, včetně zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Mezi hlavní opatření, která projekt strategicky řeší, patří otázka předškolního vzdělávání a péče, čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Dále se projekt zabývá rozvojem podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, otázkou kariérového poradenství v základních školách, problematikou digitálních a jazykových kompetencí dětí a žáků, a dalšími.

Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je podmínkou pro využití finančních prostředků na projekty škol a školských zařízení z OP VVV a IROP. Výstupy projektu jsou Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, Strategický rámec priorit a Akční plán aktivit rozvoje vzdělávání ve vazbě na celé ORP.

Cílem akčního plánu je sledování a podpora významných projektů ostravského regionu. V rámci aktualizace a tvorby plánu pro rok 2023 byly osloveny odbory magistrátu, byly využity výstupy odborných pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava III. Současně byly osloveny městské obvody, městské obchodní společnosti a příspěvkové organizace, vysoké školy, hlavní stakeholdeři v oblasti vzdělávání na území města Ostravy. Výše jmenovaní podávali návrhy na aktualizaci stávajících projektů a projektových záměrů a současně podávali nové návrhy projektů reagujících na vytýčené cíle Strategie vzdělávání města Ostravy 2030.

V současnosti je I. a II. etapa ukončena, III. etapa se nachází v realizaci. Celkový rozpočet projektu je 28,3 mil. Kč, z toho rozpočet projektu MAP I byl 3,63 mil. Kč a rozpočet projektu MAP II byl 24,6 mil. Kč

Více informací naleznete na stránce talentova.cz a map.ostrava.cz.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2014 Záměr ikona I
2015 Příprava ikona I
2016 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Andrea Hoffmannová náměstkyně primátora pro vzdělávání a informační technologie

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-orp-ostrava-i-ii