Aktualizováno 24.5.2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I, II,III

Strategický projekt
2014
Záměr
2015
Příprava
2016
Realizace
»
2023
Dokončeno

Projekty „Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I a II“ se zaměřují na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, včetně zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Mezi hlavní opatření, která projekt v rámci tvorby MAP v podmínkách města Ostravy strategicky řeší, je otázka předškolního vzdělávání a péče, čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Dále se zabývá rozvojem podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, otázkou kariérového poradenství v základních školách, problematikou digitálních a jazykových kompetencí dětí a žáků, a dalšími.

Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je podmínkou pro využití finančních prostředků na projekty škol a školských zařízení z OP VVV a IROP. Výstupy projektu jsou Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, Strategický rámec priorit a Akční plán aktivit rozvoje vzdělávání ve vazbě na celé ORP.

V současnosti je I. a II.etapa ukončena, III. etapa se nachází v realizaci. Projekt MAP I byl realizován v období od 1.1.2016 do 31.12.2017, projekt MAP II je realizován od 1.3.2018 až do 28.2.2022. Celkový rozpočet projektu je 28,3 mil. Kč, z toho rozpočet projektu MAP I byl 3 630 000 Kč a rozpočet projektu MAP II je 24 594 767,68 Kč.

Více informací naleznete na stránce map.ostrava.cz.

 

FOTOGALERIE