Přeskočit na obsah

Management IPRM se člení do několika základních úrovní, které se v průběhu přípravy, zpracování, realizace a monitoringu IPRM vzájemně doplňují. 


Jedná se o:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko – řídící orgán celého regionálního operačního programu (ROP), ze kterého jsou poskytovány finanční prostředky na IPRM.

Orgány města – především Zastupitelstvo města a Rada města, které mají na starosti schvalovací procesy, zejména pak ve fázi zpracování IPRM; na doporučení Řídícího výboru schvaluje konečnou podobu IPRM.

Řídící výbor IPRM – nejdůležitější řídící složka na úrovni města ve fázi zpracování a hlavně realizace; má na starosti konečný výběr projektů, které budou do IPRM zařazeny, stejně tak jako jejich monitoring a případné změny.

Pracovní skupiny – akční složka celé struktury, nese zodpovědnost zejména ve fázi přípravy a zpracování; připravuje podklady pro rozhodování v ŘV IPRM; můžou být tvořeny zástupci odborů magistrátu (především odboru ekonomického rozvoje, odboru investičního, odboru majetkového a odboru legislativně právního) a externími subjekty (konzultant, garanti jednotlivých projektů).

Řídící výbor IPRM

ŘV IPRM je jedna ze základních řídících struktur celého IPRM a to jak ve fázi přípravné, tak ve fázi realizace jednotlivých projektů. Ustanovení ŘV IPRM je určeno Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj (viz výše). Kompetence ŘV IPRM jsou blíže specifikovány v Instrukcích pro přípravu IPRM, a to následujícím způsobem:

 • ŘV projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení
 • ŘV projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města
 • ŘV navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení zastupitelstvu města (v případě otevřené výzvy)
 • ŘV projedná monitorovací zprávy za IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města
 • ŘV posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení zastupitelstvu/radě města před jejich předložením příslušnému ŘO

Řídící výbor IPRM, resp. jeho činnost a jednání, se řídí Jednacím řádem ŘV IPRM, který byl schválen na 1. zasedání ŘV IPRM a potvrzen usnesením rady města č. 4170/62 ze dne 13.5.2008.

Text jednacího řádu

 

Členové Řídícího výboru IPRM
 Jméno                    Funkce
1.Ing. Petr Kajnar  –  předseda ŘV IPRM
2.Ing. Tomáš Petřík  –   člen ŘV IPRM
3.Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.  –  člen ŘV IPRM
4.Ing. Jiří Hrabina –  člen ŘV IPRM
5.Bc. Tomáš Sucharda člen- ŘV IPRM
6.Ing. Simona Piperková – člen ŘV IPRM
7.Ing. Dalibor Madej – člen ŘV IPRM
8.Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. – člen ŘV IPRM
9.prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. – člen ŘV IPRM
10.Ing. Jan Světlík – člen ŘV IPRM
11.Ing. Petr Březina – člen ŘV IPRM
12.Mgr. Jaroslava Rovňáková – člen ŘV IPRM
13.prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – člen ŘV IPRM
14.prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. – člen ŘV IPRM
15.Ing. Václav Palička – tajemník ŘV IPRM
16.Ing. arch. Cyril Vltavský – poradce ŘV IPRM
17.Ing. David Kubáň – manažer IPRM
18. Ing. Daniel Lanák – zástupce ÚRR
Oslovení partneři města Ostravy

Destinační management Moravskoslezský, o.p.s.
Enterprise plc, s.r.o.
UNIHOST
Ostravský informační sevis, s.r.o.
Klub českých turistů Moravskoslezská oblast
Hornické muzeum OKD
Ostravské výstavy, a.s.
Ostravské muzeum
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Agentura pro regionální rozvoj
Agentura STODOLNI.CZ, s.r.o.
Povodí Odry, s.p.
Spolek vodáků Campanula
ZOO Ostrava, p.o.
Městský obvod Slezská Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Divadlo loutek Ostrava, p.o.
Vítkovice Holding, a.s.
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Multi Development Czech Republic, a.s.
Slezská diakonie
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/management-iprm