Přeskočit na obsah

Je jedním z nástrojů k naplňování Strategického plánu rozvoje města a základním programovým dokumentem umožňujícím rozvoj města v návaznosti na využití veřejné podpory ze strukturálních fondů EU. Představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány na vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech.


Statutární město Ostrava vyhlásilo VÝZVY k předkládání projektů do Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM), které jsou financovány prostřednictvím fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP).

Tyto výzvy přesně specifikují podmínky, které musí jednotlivé projekty splnit, aby mohly být v rámci IPRM financovány z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP). Výzvy jsou kontinuální, tzn., že projekty bude možné předkládat kdykoliv do konce programovacího období (2013), nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Každé 3 měsíce zasedne Řídící výbor IPRM, který předložené projekty zhodnotí dle předepsaných kriterií a na základě toho doporučí/nedoporučí projekty ke schválení v orgánech města (rada města a zastupitelstvo města). Po schválení zastupitelstvem města bude projekt předložen Úřadu regionální rady (ÚRR), který definitivně rozhodne o přidělení dotace.

Integrovaný plán rozvoje města Ostravy – IPRM – je základním programovým dokumentem města umožňující rozvoj města v návaznosti na využití veřejné podpory ze strukturálních fondů s důrazem na zajištění synergie intervencí příslušných operačních programů a koncentrací zdrojů. Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech.

IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které:

směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce, či lokality
mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů
IPRM je možno koncipovat dvěma různýma přístupy, jedná se o:

– zónové řešení – výsledky IPRM se musí vztahovat na konkrétně vymezené území města,
které je definováno jako oblast s vysokým potenciálem růstu nebo naopak
území deprimované

– tematické řešení – tento typ IPRM řeší jedno vybrané téma na celém území města

Integrovaný plán rozvoje města Ostravy je v podstatě programovým dokumentem vycházející z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP), konkrétně prioritní osy 3 – Rozvoj měst, Oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu. Zpracovateli integrovaných plánů rozvoje jsou v ČR všechna města nad 50 tisíc obyvatel, navíc doplněny o Mladou Boleslav. V rámci Moravskoslezského kraje, který územně kopíruje Region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko, se jedná o 5 měst: Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. Pro výše zmíněná města je v oblasti podpory 3.1  – Rozvojové póly regionu alokováno cca 3 mld. Kč.

Výhodou celého IPRM je fakt, že přestože se jedná primárně o využití finančních prostředků z ROP, je možné do IPRM zařadit i projekty čerpající prostředky z jiných operačních programů – tematických operačních programů (TOP). V takovém případě jsou projekty z TOP zařazené do IPRM bonifikovány a mají tím pádem větší šanci uspět v tvrdém konkurenčním boji s ostatními předloženými projekty. Více informací k možnosti získání bonifikace naleznete na záložce projektový list. 

Základní podmínky IPRM

1.  Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci

2.  IPRM musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města

3.  Ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje
princip partnerství a  zapojení  veřejnosti

4.  IPRM musí být integrovaným řešením, které přinese synergické efekty

5.  IPRM musí naplnit obsah a strukturu stanovenou metodickým pokynem, doložit povinné
přílohy a dále doložit dodržení zásad pro přípravu a zpracování IPRM

6.  Vymezená zóna pro IPRM musí splňovat kritéria dle metodického pokynu

7.  V případě IPRM předkládaných v rámci ROP činí minimální podíl prostředků ROP na
celkovém finančním  objemu IPRM 10 mil. EUR

Metodiky IPRM

Metodický pokyn, Instrukce, Prováděcí dokument, Informace partnerům, Příručka pro žadatele

Statutární město Ostrava připravilo dva Integrované plány rozvoje:

1. Ostrava – Magnet regionu, řeší zónu jako území s vysokým potenciálem růstu. Konkrétně se jedná o centrum města a jeho okolí, který by se po realizaci IPRM mělo stát důstojným a přitažlivým centrem třetího největšího města ČR, v němž by se měly odehrávat události nadregionálního významu.

2. Ostrava – Pól rozvoje, je zaměřen tematicky a řeší dvě témata, která spolu úzce souvisí. Hlavním tématem je Ekonomický rozvoj a navazujícím je Dopravní dostupnost a mobilita. Realizací tohoto IPRM bude dosaženo zvýšení vzdělanostní struktury obyvatel, rozvoje výzkumu a inovací a lepšího řešení dopravní situace ve městě.

Další informace k Integrovanému plánu rozvoje města najdete také na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

 

Kontakt:

Statutární město Ostrava – Magistrát
Odbor ekonomického rozvoje
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 382
Fax: +420 599 442 040
E-mail: vpalicka@ostrava.cz

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/integrovany-plan-rozvoje-mesta-iprm