Aktualizováno 16.3.2022

Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory

Strategický projekt

Cílem projektu bylo rozšíření bezbariérovosti budovy střediska volného času a realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory. Tyto učebny byly v rámci projektu vybaveny moderním 3D zařízením a novým nářadím. Projekt tak přispěl k sociální inkluzi osob se speciálně vzdělávacími potřebami v oblasti zájmového vzdělávání.Projekt byl realizován v budově SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o.

Výsledky projektu

Rozšíření možnosti účasti imobilních osob na konaných akcích, a to jak pravidelné činnosti, tak jednorázových aktivitách. Dále aplikace moderních výukových trendů v oblasti digitalizace výuky technických a řemeslných oborů, a to prostřednictvím vytvořením nové multimediální učebny. Nezanedbatelným cílem je také nárůst vzdělanostního potenciálu klientů v oblasti řemeslné, technické a digitální a rozšíření spolupráce se školami a snaha o zvýšení komunitní role školského zařízení.

Projekt byl realizován v budově střediska volného času v Ostravě-Zábřehu, které je příspěvkovou organizací města Ostravy, na ul. Gurťjevova 8 . Vznikem nové učebny došlo k rozšíření nabídky v rámci výukových programů pro školy se zaměřením na badatelskou výuku (fyzikální veličiny) a moderní technologie (3D pera, 3D modelování a tisk).

Součástí projektu byla rovněž realizace zeleně – vrbové iglú na zahradě SVČ.

Zdroj foto: www.talentova.cz

INTEGRACE HANDICAPOVANÝCH A UČEBNA PRO ŘEMESLNÉ A TECHNICKÉ OBORY

Projekt „Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory“ byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období  2014 – 2020
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956 je spolufinancován Evropskou unií a Statutárním městem Ostrava.
ministerstvo pro mistni rozvoj - logo

Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory
Celkové náklady 4 259 713,00 Kč
Výše dotace 3 620 755,91 Kč
Poskytovatel dotace IROP
Dodavatel/Zhotovitel
Termín realizace/ukončení 31.12.2018
Nositel projektu SVČ Ostrava-Zábřeh p.o.
Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956

FOTOGALERIE