Aktualizováno 5.4.2022

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Strategický projekt
2011
Záměr
2011
Příprava
2017
Realizace
2018
Dokončeno

Výstavbou stezky určené pro cyklisty došlo k propojení se stávajícími městskými cyklistickými stezkami a trasami v trase městské cyklotrasy Y. Stezka dělená na část pro chodce a cyklisty je vedená na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky. Výstavbou stezky je umožněn bezpečný a komfortní tranzit územím na rozhraní dvou městských obvodů ve směru sever-jih, v lokalitě plné významných zaměstnavatelů a sídel významných institucí a úřadů. V rámci projektu byly realizovány také  vegetační úpravy vč. následné péče a rovněž úpravy pro nevidomé a slabozraké.

 

 

 

 

 

Cílem projektu cyklostezek je:

–          vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras
–          rozvíjet dopravní infrastrukturu jejím doplněním v místech, kde v současnosti chybí a je velmi zapotřebí
–          využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil
–          zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání
–          zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě (cyklistů a pěších a osob se zhoršeným pohybem)
–          zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
–          napomoci vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob, které nejsou v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů,              čemuž odpovídá budování komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel (zmíněné stezky s odděleným provozem pěší a cyklistické dopravy)
–          naplnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím IROP (viz níže podrobné informace). Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) naleznete ZDE a o evropském fondu pro regionální rozvoj ZDE nebo ZDE.

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova
Celkové náklady 10 476 279 Kč
Výše dotace 84% z celkových nákladů
Poskytovatel dotace IROP (Integrovaný regionální operační program)
Dodavatel/Zhotovitel Ostravské stavby a.s.
Termín realizace/ukončení 08/2017-03/2018
Nositel projektu statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000784