Aktualizováno 27.4.2022

Cyklostezka na ul. Cholevova

Strategický projekt

Jedná se o stavbu  nové dělené cyklostezky v úseku od ul. Fr.Lýska po ul. J. Herolda v Ostravě Hrabůvce . Hlavním významem stavby  je propojení již provedených úseků cyklostezky před a za nově navrženou trasou v úseku od ul. Fr.Lýska po ul. J. Herolda . Navrhované chodníky a cyklostezka  jsou napojeny na stávající chodníkové plochy a cyklostezky  v této lokalitě bezbariérově  . Význam stavby spočívá rovněž v zajištění bezpečného průchodu pro občany zdravotně postižené i pro cyklisty. Nové plochy mají výrazný význam pro plynulý provoz chodců a cyklistů v této lokalitě. Stavba se nachází na pozemcích p.č. 379/1, 371/1 v kat.území Hrabůvka v lokalitě podél ul.Cholevové v úseku mezi ul. Fr.Lýska a ul. J. Herolda.

Stavba si vyžádá přeložky některých stávajících inženýrských sítí – dle požadavků správců. Jedná se o přeložku veřejného osvětlení , vodorovný posun kabelů VN spol. ČEZ Distribuce, a.s., dále přeložka vodovodní přípojky.

V dubnu 2022 byla vypsána veřejná zakázka na realizaci stavby.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí: 4 636 249,- Kč bez DPH.

FOTOGALERIE