Aktualizováno 7.12.2020

AIR TRITIA

2016
Záměr
2016
Příprava
2017
Realizace
»
2020
Dokončeno

Kvalita ovzduší patří ke klíčovým a aktuálním problémům všech zemí, neboť má zásadní vliv na kvalitu života a zdraví obyvatelstva. Cílem projektu Air Tritia je vytvoření mechanismu mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, predikce a strategie kvality ovzduší.  V nadměrně znečištěných oblastech je však kvalita řízení stále řízena na místní úrovni. Znečištění ovzduší je ale specifické svým přeshraničním přesahem a není možné jej efektivně řídit pouze na národní nebo regionální úrovni. Hlavním cílem projektu  je založení mezinárodní spolupráce na území Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA ( ESÚS TRITIA) a nalézt vhodná řešení problematiky znečisťování ovzduší a hluku, které povede ke zvýšení kvality života obyvatel a pozitivně ovlivnilo jejich zdravotní stav.

Cíl projektu Air Tritia

Cílem projektu AIR TRITIA je pomoci orgánům veřejné správy v oblasti řízení kvality ovzduší vytvořením jednotné prostorové informační databáze, zavedením nových nástrojů pro řízení a předpovědi znečištění a zpracováním strategií kvality ovzduší pro jednotlivé městské funkční oblasti a vytvoření společné strategie regionu EGTC TRITIA. Zdokonalení místního a regionálního řízení kvality ovzduší přispívá k pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatel a tím ke zlepšení kvality života.

Veřejná správa nemá v současné době dostatečně jasné a jednoduché nástroje pro podporu řešení této problematiky. Rozdílné emisní limity v jednotlivých zemích mohou vést ke konfliktům na úrovni právních sporů a to jak na národní, tak i na lokální úrovni.  Záměrem projektu je přinést řešení pro zlepšení lokálního a regionálního řízení kvality ovzduší, lépe představit přesnější informace podložené konkrétními expertizami a odbornými daty, předvést skutečné návrhy řešení ve vertikální i horizontální provázanosti. Realizací projektu se zvýší kapacita a možnosti veřejné správy pro rozhodování a řešení kvality ovzduší a tím bude možno fakticky pomoci zlepšit kvalitu ovzduší ve znečištěných oblastech v regionech, které jsou ovlivňovány zdroji ze sousedních zemí.

Hlavními výstupy projektu:

  • Jednotná prostorová databáze potřebných informací na mezinárodní úrovni,
  • Nástroje pro efektivní řízení kvality ovzduší (systém řízení kvality ovzduší a systém varování na základě předpovědí)
  • Návrh strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni funkčních městských regionů (FMR) a regionů na území regionu.

EGTC TRITIA

Území regionu je tvořeno územím 4 krajů: za Českou republiku je to Moravskoslezský kraj, za Polsko Slezské vojvodství a Opolské vojvodství a za Slovenskou republiku Žilinský samosprávný kraj. Všechny tyto 4 kraje jsou nefinančními partnery projektu AIR TRITIA. Projekt reflektuje na strategické cíle ESÚS TRITIA pro usnadnění života obyvatel v tomto regionu a zejména na absenci komplexního řešení kvality ovzduší přesahující hranice jednotlivých států.

 

Zastoupení jednotlivých partnerských států EGTC Tritia:

Česká republika
VŠB – Technická univerzita Ostrava
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
Statutární město Ostrava
Statutární město Opava
Moravskoslezský kraj

Polsko
Hlavní hornický institut
Evropské sdružení pro územní spolupráci TRITIA
Institut meteorologie a vodního hospodářství
Město Rybnik
Město Opole
Opolské vojvodství
Slezské vojvodství

Slovensko
Žilinská univerzita v Žilině
Město Žilina
Žilinský kraj

17.10.2017 proběhlo v sídle Hlavního hornického institutu (GIG) v Katovicích u příležitosti konání zahajovací konference projektu setkání zástupců partnerských měst, regionů a výzkumných organizací z Česko-Slovensko-Polské oblasti.

Financování a délka projektu

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava je vedoucím partnerem projektu. V projektu participuje 15 partnerů, kteří společnými silami přispějí ke tvorbě výstupů (univerzity a a výzkumné organizace) a jejich implementaci (města, regiony a EGTC TRITIA). Projekt je financován programem Interreg CENT­RAL EUROPE, který podporuje spolupráci při řešení společných problémů ve střední Evropě.

Projekt běží po dobu 3 let od června roku 2017 do listopadu 2020 a je podpořen 246 miliony euro z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podporuje přeshraniční spolupráci institucí ke zlepšení pod­mínek ve městech a regionech České republiky, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska a Slovenska.

Zdroj: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA-cz.html , a http://www.egtctritia.eu/cz/

Foto: http://accendo.cz/air-tritia-na-konferenci-se-predstavili-cesti-slovensti-a-polsti-odbornici-na-znecisteni-ovzdusi/