Statut soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018

1. Předmět a účel soutěže

1.1. Předmětem soutěže může být každé komplexní stavebně-architektonické dílo bez rozdílu, zda vzniklo jako novostavba nebo přestavbou staršího objektu či objektů, které má charakter budovy nebo veřejného prostoru (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), spojující v sobě pro město přínosné, nebo alespoň zajímavé funkční využití, příkladný investorský přístup s vysokou kvalitou stavebního provedení a architektonického řešení.
1.2. Podmínkou účasti v soutěži je komplexní pojetí díla; do soutěže nebudou přijata dílčí řešení (např. opravy pouze fasád a pod.)
1.3. Investorem díla může být právnická i fyzická osoba nebo osoby.
1.4. Jako autor architektonického řešení musí být uveden projektant jako fyzická osoba nebo osoby.
1.5. Investor a autor nemusí být občanem České republiky.
1.6. Dílo musí být situováno na správním území města Ostravy a musí být dokončeno (rozuměj zkolaudováno) v roce 2017 nebo v roce 2018.
1.7. Účelem soutěže je ocenit přístup stavebníka, který svým investičním činem přinesl v hodnoceném období do života a do stavebního fondu města nejvyšší kvalitu. Účelem soutěže je rovněž vytvořit a udržet ve městě mezi investory soutěživé prostředí, motivující je k následování dobrých příkladů a k jejich překonání ještě lepšími.

2. Ceny a odměny

2.1. Nejvýše hodnocenému dílu bude vyhlašovatelem udělen titul Ostravská stavba roku 2018, spojený s předáním bronzové plakety a s finančním oceněním ve výši 300.000,- Kč. Tento titul může obdržet pouze jedno dílo.
2.2. V pořadí druhému vyhodnocenému dílu bude vyhlašovatelem udělena Odměna, spojená s finančním oceněním ve výši 150.000,- Kč. Také tuto Odměnu může obdržet pouze jedno dílo.
2.3. Mimo titul Ostravská stavba roku 2018 a Odměnu mohou být vyhlašovatelem udělena Čestná uznání bez určení pořadí, která nejsou spojena s finančním oceněním.
2.4. O udělení titulu Ostravská stavba roku 2018, Odměny a Čestných uznání rozhoduje rada města s přihlédnutím k návrhu odborné poroty.
2.5. Pokud by rada města došla k názoru, že žádná z přihlášených staveb nesplňuje požadavky a očekávání vyhlašovatele, má právo kterékoliv z uvedených ocenění neudělit.
2.6. Současně budou přihlášená stavebně-architektonická díla vystavena veřejnosti na webových stránkách města Ostravy  s tím, že z nich bude moci veřejnost a to prostřednictvím hlasování, zvolit vlastní „stavbu roku“. Hlasování veřejnosti bude ukončeno v den zasedání odborné poroty. Takové dílo pak získá titul „Ostravská stavba roku 2018 – cena veřejnosti“, který není spojen s finančním oceněním.
2.7. V případě, že bude do soutěže přihlášeno tři a méně děl (dle bodu 1 statutu soutěže) nebo zůstane-li jejich počet tři a méně po vyřazení těch děl, které nesplňují podmínky účasti v soutěži, má rada města s přihlédnutím k návrhu odborné poroty, právo soutěž zrušit.

3. Podmínky pro přijetí do soutěže

3.1. Do soutěže může být přijato pouze dílo splňující podmínky soutěže dle tohoto statutu a dále ukončené a zkolaudované v roce 2017 nebo 2018.
3.2. Dílo se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
3.3. Přihlášku k přijetí do soutěže podává investor stavby na podatelnu Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, v úředních hodinách podatelny, nejpozději však do 29.03.2019 do 11:00 hodin.
3.4. Přihláška do soutěže musí být pro každé přihlášené dílo zpracováno formou jednoho výstavního panelu o rozměrech 70 x 100 cm (orientovaného na výšku) na pevné podložce o tloušťce max. 3 mm. Kromě fotografií a výkresů dokumentujících přihlášené dílo podle vlastní úvahy investora musí být na panelu povinně uvedeny tyto údaje :
• nápis SOUTĚŽ O TITUL OSTRAVSKÁ STAVBA ROKU 2018
• název díla s označením, zda se jedná o novostavbu, rekonstrukci nebo jejich kombinaci
• umístění díla
• název (jméno a příjmení) investora(ů) včetně kontaktní adresy
• jméno(a) autora(ů) architektonického řešení včetně kontaktní adresy
• název dodavatele(ů) stavby včetně kontaktní adresy

3.5. Kromě panelu musí být přihláška doložena kopií kolaudačního protokolu.
3.6. Z důvodu prezentace díla na webových stránkách města (dle bodu 2.6. statutu soutěže) budou fotografie díla přiloženy také v digitální podobě na nosiči dat (JPG, PDF apod.).

4. Posouzení přihlášených domů, složení odborné poroty

4.1. Posouzení včetně prohlídky díla provede odborná porota (dále jen „porota“) ve složení stanoveném tímto statutem a to v jednom kole hodnocení v případě, že počet staveb přihlášených do soutěže nebude větší než 10.
4.2. V případě, že do soutěže přihlásí svá díla více než 10 investorů, bude hodnocení provedeno dvoukolově. První kolo proběhne bez prohlídky staveb pouze nad výstavními panely s dokumentací a prohlídka staveb bude poté zúžena pouze na ty, které postoupily do druhého kola hodnocení s maximálním počtem staveb 10.
4.3. V případě, že bude do soutěže přihlášeno tři a méně děl (dle bodu 1 statutu soutěže) nebo zůstane-li jejich počet tři a méně po vyřazení těch děl, které nesplňují podmínky účasti v soutěži, může odborná porota doporučit radě města soutěž zrušit dle bodu 2.7. tohoto statutu.
4.4. Dospěje-li však odborná porota po posouzení těchto děl dle bodu 4.3. tohoto statutu k závěru, že se jedná o díla, u kterých (kterého) je jejich celkový dojem, architektonický výraz stavby, kvalita uspořádání a řešení okolí stavby, zapojení stavby do prostředí, technické provedení, přínos pro život města nebo příklad hodný následování takový, že je přínosem pro vyhlášenou soutěž i přes tento malý počet soutěžících staveb, a že je tudíž vhodné v soutěži pokračovat a soutěž dokončit, stavby posoudí a s písemným zdůvodněním soutěž dokončí dle tohoto statutu.
4.5. Posouzení děl bude předáno k rozhodnutí radě města do konce května 2019.
4.6. Porota posoudí přihlášená díla dle ustanovení v bodech 1, 3, 4 a 7 tohoto statutu. Odborná porota má právo stanovit další doplňující hodnotící kritéria.
4.7. Složení poroty:
• 2 zástupci Zastupitelstva města Ostravy (včetně Rady města Ostravy)
• 1 zástupce Sboru starostů
• 1 zástupce Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu MMO
• 5 nezávislých odborníků v oboru urbanismu a architektury dle volby hlavního architekta

5. Odměny členům soutěžní poroty

Nezávislí odborníci v oboru urbanismu a architektury mají za svou práci v odborné porotě nárok na odměnu ve výši 500,- Kč/hod. jednání poroty.

6. Ocenění a publikace soutěžního díla

6.1. Finanční ocenění za titul Ostravská stavba roku 2018 a Odměnu budou vyplaceny investorovi ve
výši 65 % a autorovi architektonického řešení ve výši 35 % z celkové částky daného finančního ocenění.
6.2. Povinností investora, který převezme titul Ostravská stavba roku 2018, je umístit bronzovou plaketu na významném, veřejně přístupném a dobře viditelném místě hodnoceného díla, a to do dvou měsíců po převzetí titulu.
6.3. Udělení titulu Ostravská stavba roku 2018, Odměny a Čestných uznání bude slavnostně vyhlášeno a publikováno ve sdělovacích prostředcích, výsledky soutěže a fotodokumentace všech soutěžících staveb včetně údajů, které jsou součástí přihlášky, smí vyhlašovatel bez omezení publikovat a užívat k propagaci města.

7. Hodnotící kritéria bez určení váhy, či pořadí

• Celkový dojem, architektonický výraz stavby
• Kvalita uspořádání a řešení okolí stavby, zapojení stavby do prostředí
• Technické provedení
• Přínos pro život města
• Příklad hodný následování

8. Souhlas se statutem

Podáním přihlášky soutěžící souhlasí s podmínkami soutěže, stanovenými tímto statutem.

9. Přílohy

Přihláška stavby do soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018