Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Osobní údaje jsou v zákonem stanovených případech předávány těmto subjektům: Policie ČR, soudy, notáři a ostatní orgány veřejné moci.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. První kopie zpracovávaných osobních údajů je subjektu údajů poskytnuta bezplatně. Za další kopie na žádost Subjekt údajů může být požadována přiměřená úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 V případě, že se subjekt údajů domnívá, že je prováděno zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Subjekt údajů je vždy bez zbytečného odkladu informován o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Petr Štětka, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, petr.stetka@moore-czech.cztel. kontakt: +420 227 031 495, +420 734 647 701

Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena se společností Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupena jednatelem Ing. Radovanem Haukem.

Kontakt na správce osobních údajů:

ID datové schránky: 5zubv7w e-mail: posta@ostrava.cz adresa: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Více informací zde: https://gdpr.ostrava.cz/