Dotační program

fajnovyprostor

3. ročník dotační výzvy fajnovy prostor

 Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ

Statutární město Ostrava (dále jen „administrátor“) vyhlašuje dotační výzvu fajnOVY prostor 2019 (dále jen „výzva“).

Cílem výzvy je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a místních komunit na území statutárního města Ostravy.

Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu.

Příklady podporovaných projektů:

 • Piknikové místo s posezením a grilem
 • Zrestaurování laviček
 • Pěstování zeleniny ve městech (minisady, miniviničky, komunitní zahrady, pěstování v truhlících, úpravy předzahrádek u bytových domů a další)
 • Venkovní herny deskových her
 • Cvičiště pro psy
 • Parkourové hřiště
 • Edukativní prvky (informační tabule o původu názvu ulic, naučné stezky, apod.)
 • Parklety
 • A další

Více inspirace naleznete na stránce inspirace.

V případě, že součástí projektu bude i realizace uměleckého díla (např. socha) musí toto dílo vzejít z veřejné soutěže. Složení odborné komise, která rozhodne o vítězném návrhu, bude na žadateli samotném, přičemž 2 členové budou zástupci administrátora výzvy a městského obvodu, na jehož území proběhne instalace uměleckého díla.

II. PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY

A.                Žadatel

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost.

B.                Jak podat žádost

Do prvního (1.) kola hodnocení projektů se podává pouze projektový záměr a rozpočet. Druhé (2.) kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí. Finální žádost (tzn. včetně všech povinných příloh) se podává až do třetího (3.) kola hodnocení.

Projektový záměr musí být vypracován v souladu s cílem a zaměřením výzvy, zpracován v programu Mircosoft Word a musí obsahovat:

 • cíl projektu
 • podrobný popis aktivit v rámci realizace projektu
 • popis harmonogramu včetně přípravných prací
 • popis, jakým způsobem bude zapojena veřejnost do přípravy a realizace projektu
 • popis zajištění následné péče (udržitelnost projektu)
 • popis rizik a návrh možných řešení k jejich eliminaci
 • zaznačení lokality v mapě (nejlépe katastrální, kde musí být patrná čísla parcel)
 • fotografie současného stavu lokality
 • jednoduchý plánek, vizualizace či návrh finálního stavu

Rozpočet (viz příloha č. 1)

Projektový záměr a rozpočet žadatel zašle emailem na adresu fajnovyprostor@ostrava.cz.

Pro řádné podání finální žádosti (do 3. kola hodnocení) je nutno:

 1. Vyplnit přihlášku prostřednictvím elektronického formuláře a odesláním do databáze prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend dostupného na internetových stránkách ostrava.cz,
 2.  Odevzdání přihlášky v jednom podepsaném originále se všemi povinnými přílohami v tištěné verzi nesvázané pevnou vazbou, a zároveň vše odevzdat na vhodném datovém médii (USB flash disk, SD paměťové karty, CD, DVD aj.)
 3.  Povinnými přílohami žádosti jsou:
 • Projektový záměr (včetně všech vizualizací, fotografií, nákresů a map)
 • Rozpočet (viz příloha č. 1)
 • Podpora občanů (viz příloha č. 2) – minimálně 30 podpisů občanů starších 18 let
 • Písemný souhlas majitele pozemku
 • Doklad o registraci organizace; pokud je žadatelem fyzická osoba doloží kopii dokladu totožnosti
 • doklad o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH
 • kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou

Žádost musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy.

Žádost je možné podat:

 • Odesláním do datové schránky (rozhodující je datum odeslání do zpřístupněné datové schránky města) ID: 5zubv7w,
 • Osobně na podatelně magistrátu (rozhodující je datum razítka podatelny),
 • Odesláním prostřednictvím poštovních služeb (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) na adresu:

Magistrát města Ostravy

Odbor strategického rozvoje

Prokešovo náměstí 8

729 00 Ostrava

 

a to v obálce označené:

 • název dotační výzvy „fajnOVY prostor“,
 • plným názvem žadatele a adresou,
 • textem „Neotvírat – žádost o poskytnutí dotace“.

 

Projektový záměr i žádost musí být podány včas ve stanové lhůtě dle čl. IV.

C.  Majetkoprávní vztahy

Žadatel musí prokázat a doložit oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr. Do třetího (3.) kola tedy žadatel doloží písemný souhlas o užívání tohoto území. Dotčené území musí být buď ve vlastnictví žadatele, nebo musí žadatel prokázat a doložit písemný souhlas o užívání nebo oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr.

D.  Zapojení veřejnosti a publicita

Žadatel musí do projektu zapojovat veřejnost, vždy dle charakteru konkrétního projektu a to během přípravy i realizace projektu. Po celou dobu trvání projektu je žadatel povinen zajišťovat průběžnou a dostatečnou informovanost veřejnosti a to

 • Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek a sociálních sítí, jsou-li zřízeny) související s realizací projektového záměru sdělením „Tento projekt je podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy.“ a opatřit logem města a dotační výzvy.
 • Jsou-li v rámci projektu konkrétní výstupy, je nutno k nim umístit informační ceduli (k dispozici na webových stránkách v sekci ostrava.cz „dotace“)

Žadatel je povinen informovat o průběhu realizace projektového záměru administrátora výzvy (zasláním na e-mailovou adresu fajnovy@prostorstrava.cz), a to konkrétně:

1. před zahájením realizace projektu,

2. Během realizace projektu, doložením fotodokumentace o zapojení komunity, významné dílčí aktivity

3. Před ukončením realizace projektu,

 

III. FINANČNÍ PODPORA

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt činí 500 000,- Kč. Celková alokovaná částka výzvy, tzn. suma určená k rozdělení v dotační výzvě, činí 5 000 000,- Kč

Dotační podpora je určena zejména na úhradu:

 • Přípravy projektu (zpracování analýzy, průzkumu apod.)
 • Zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, vizualizace, apod.)
 • Služby odborníka (architekt, výtvarník, odborník na participaci, apod.)
 • Realizaci projektu (stavební materiál, nářadí, mobiliář, práce dodavatele, výpůjčky nářadí či mechanizace apod.)
 • Úhradu nákladů spojených s propagací projektu a povinnou publicitou (maximálně do výše 5% z celkového rozpočtu projektu)
 • Úhradu nákladů spojených se vzděláváním a osvětou veřejnosti (pronájem prostor, honorář lektorů apod.)
 • Další náklady prokazatelně související s realizací projektu

Dotační podporu nelze použít zejména na úhradu:

 • Bankovních poplatků, úroků z úvěru, leasingových splátek, smluvních pokut, penále a úroků z prodlení či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí, pojištění, daní
 • Mzdových nákladů
 • Nákladů spojených s prezentací (občerstvení, dary apod.)
 • Odpisů z majetku

IV. HARMONOGRAM DOTAČNÍ VÝZVY

10. 4. 2019Vyhlášení výzvy
13. 5. – 15. 8. 2019podání projektových záměrů
do 6. 9. 20191. kolo hodnocení
15. 9. – 20. 9. 20192. kolo hodnocení
15. 11. 2019uzávěrka podání žádostí
do 31. 12. 2019 3. Kolo hodnocení
Leden 2020Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy
Únor – listopad 2020Začátek a ukončení realizace projektu
Do prosince 2020Vyúčtování dotace

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

Žadatel je povinen do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu předložit administrátorovi ke schválení závěrečnou zprávu o realizaci projektu zahrnující stručný popis realizace projektu, vyúčtování poskytnuté dotace a fotodokumentaci z realizace projektu.

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být zajištěny výstupy projektu v souladu s obsahem projektu, s touto výzvou a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Délka trvání udržitelnosti – 2 roky od ukončení realizace projektu bude upřesněna veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, pokud rada města, respektive zastupitelstvo města nerozhodne jinak.

Hodnocení

Hodnocení bude probíhat ve třech (3) kolech a provede ho odborná komise složená ze zástupců administrátora a externích odborníků (dále jen „komise“).

 1. kolo hodnocení: posouzení projektových záměrů

Na základě posouzení projektových záměrů, zejména z hlediska uvedených kritérií rozdělí komise projekty do tří skupin:

 1. Proveditelný v předložené podobě
 2. Proveditelný, ale potřebuje dílčí úpravy
 3. Neshoduje se se záměrem výzvy / nemá dostatečnou kvalitu

Projekty typu „A“ – žadatelé mohou rovnou zpracovat do podoby žádosti a řádně podat do 3. kola hodnocení způsoby uvedenými výše.

Projekty typu „B“ – žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání s komisí a projednání svého projektového záměru (2. kolo hodnocení). Následně mohou zpracovat a podat žádost do 3. kola hodnocení.

Projekty typu „C“ – projekty nebudou doporučeny k podání do 2. kola hodnocení. Existuje vysoké riziko nepodpoření projektového záměru z důvodu nesouladu se záměrem a cílem výzvy.

Kritéria hodnocení:

 • Kvalita a smysluplnost projektového záměru
 • Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
 • Spolupráce s odborníky
 • Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
 • Udržitelnost projektu
 • Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti

 

 1. kolo hodnocení: osobní setkání

S vybranými žadateli (projekty typu „B“) bude uskutečněno osobní setkání s komisí. Při tomto setkání žadatel krátce představí svůj projektový záměr a proběhne diskuze s komisí. Žadatelé budou vyzvání k doplnění informací či vysvětlení dílčích aktivit a záměrů. Komise navrhne žadateli dílčí úpravy záměru.

 1. kolo hodnocení: rozhodnutí o poskytnutí dotace

Na základě posouzení již finálních žádosti (upravených dle doporučení komise) a osobních setkáních s žadateli vybere komise z předložených projektové záměry, které doporučí radě, respektive zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O výběru projektů rozhoduje zastupitelstvo města.

Administrátor si vyhrazuje právo: (a) nevyčerpat celkovou sumu prostředků určených k rozdělení dotační podpory, (b) přiznat projektu vybranému k realizaci nižší než žadatelem požadovanou výši dotace, (c) nevybrat žádný z přihlášených projektů (i přesto, že splňuje podmínky).

V. Kontaktní údaje

Své dotazy k dotační výzvě, k vyplnění žádosti či ke zpracování projektového záměru můžete zasílat e-mailem na adresu: fajnovyprostor@ostrava.cz, případně telefonicky: +420 599 442 051 (kontaktní osoba: Veronika Laryšová)

Informace o vyhlášení výzvy budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na www.fajnovyprostor.cz. Výsledky o poskytnutí dotační podpory budou uveřejněny do 7 pracovních dní od rozhodnutí zastupitelstva města na webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na www.fajnovyprostor.cz

Administrátor výzvy používá informace, které jim žadatel poskytne v rámci dotační výzvy, pouze pro potřebu jejího řízení a neposkytuje je třetím osobám. Za třetí osoby se nepovažují členové komise. Toto ustanovení se netýká veřejných nebo veřejně přístupných informací a informací, které měl administrátor před tím, než jím byly poskytnuty žadatelem.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram