Publikováno 12.9.2018

Revitalizace parků a zeleně v Ostravě

Ostrava, zelené město s krásnými parky!

Park je součástí města. Místo, kde si každý najde to své. Zeleň dokáže pohladit po duši a zlepšit nám náladu. Chodíte do parku relaxovat, posedět s přáteli, vyvenčit pejska, nebo si zasportovat? Dobrá zpráva je, že město plánuje mnoho parků znovuoživit i doplnit zeleň. Podívejte se jaké parky má město v plánu revitalizovat. Prozkoumejte, kde budou vysázeny nové keře, stromy a květiny.

Park za biskupstvím (Farská zahrada)

mapa

Zahradou procházelo v minulosti městské opevnění (jeho zbytky jsou dosud patrné přímo v zahradě) a stála zde půlkruhovitá bašta (dnes její pozůstatky uvnitř budovy TV Noe). V místě vyústění Střelniční ulice (asi v prostoru dnešního parkoviště) se nacházela fortna (branka pro pěší).

Po obvodu pozemku je navrženo oplocení, obsahující uzamykatelné vstupní branky. Oplocení bude zčásti průhledné z tyčových prvků, zděné, anebo bude tvořit stěny ze zeleně. Zahrada bude rozdělena na dvě části s odlišným charakterem. Část výše bude více osluněná s centrální travnatou plochou a dětským hřištěm. Plocha níže položená bude stylizovaný sad a bude zde přirozeně více stínu. Spojujícím prvkem obou úrovní bude terasa, umístěná pod platanem, plnící funkci ochrany jeho kořenového systému a zároveň nabízející další možnosti k využití zahrady. Platforma bude navázána na stávající opěrné zídky a schodiště, které budou rekonstruovány a osazeny zábradlím. V rámci oprav je navrženo také zrestaurování výtvarného reliéfu. Zpevněné plochy jsou navrženy mlatové a umožňují promenádu i pouhý rychlý průchod zahradou za účelem zkrácení cesty. Zahrada bude doplněna mobiliářem, zahrnujícím lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Do prostoru dětského hřiště je navrženo pítko. V horní – severní části je navržen solitérní listnatý strom zelkova. Centrální plochu bude tvořit pobytový trávník typu sport, který snáší nízké sekání a pohyb uživatelů. Ve spodní části je navržen rastr okrasných ovocných jabloní (Malus ’Evereste‘). Kvetou v jarním období velkými vonnými bílými květy a později vytváří cca 3cm velké jasně červené jablíčka, které drží na stromech celou zimu a poskytují kromě estetického efektu i potravu pro ptáky.

 

Park u Boříka v Nové Vsi

Koncept urbanistického řešení a řešení veřejného prostoru spočívá v potvrzení a posílení stávajících vazeb v území (pěších a cyklistických tahů), doplnění nového ohniska v místě spojení rozdělených částí obce (kiosek a větší zpevněná plocha) a zpřístupnění nevyužívaných částí území. V rámci zeleně je záměrem využití stávajících dřevin a jejich doplnění tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně. Následně je navrženo přidání pomyslné vrstvy vybavení, zvyšujícího užitnou hodnotu parku – veřejné osvětlení, mobiliář, sportovní prvky. V konceptu návrhu je rovněž nastíněno zapojení parku do ulice U Boříka a s odkazem na historii také podpoření jejího významu v obci. Návrh podporuje záměr realizace pěší a cyklistické trasy směrem k vodárně ve stopě původní významné cesty. V klidové části parku je navržen ovál pro korzování a sportovní vyžití především děti. Dále se počítá s hřištěm pro neformální rekreační aktivity. Ve vnitřním prostoru oválu je navržena větší osluněná plocha – „hřiště“ pro neformální rekreační aktivity a část prostoru je více členěna, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zdvihá do násypu nájezdu na vyvýšenou komunikaci, by měla být nejvíce klidovou částí parku. Opakem této klidové části má být aktivní zóna. Diagonální spojnice mezi podchodem a sportovním areálem v ulici U Boříka, oddělující aktivní a klidovou zónu, byla vytvarována podél oválu a rovněž s ohledem na rozmístění stávajících dřevin. Další chodníky v aktivní zóně vycházejí z uvažovaného provozu a návaznosti parkových funkcí na okolí. V západním trávníku (tzv. přírodní amfiteátr) je uvažováno s místem pro občasné letní kino a střední plocha bude určena pro aktivní trávení volného času za pomocí instalovaného drobného sportovního vybavení, doplněného dětskou prolézačkou a ohništěm. V rámci úprav zde bude zapojen tunel pod mostem v ulici U Boříka, v němž má vzniknout tzv. workoutové hřiště. Do svahu vedle kiosku bude instalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní bude využitelný i pro sáňkování. Při trasování komunikací a umisťování objektů byly především zohledněny stávající dřeviny, pouze v několika málo případech bude nutné jejich přesazení. Přesazení je odůvodněno faktem, že se jedná o mladé náhradní výsadby a trasování komunikací je v daném místě vůči ostatním stromům nejméně kolizní. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku, který má být v souladu s velikostí a možnostmi obce, s důrazem na jednoduché, jednoznačné řešení parkových úprav a pokud možno jejich jednoduchou údržbu. Mobiliář je tedy prostý a robustní, s nadčasovou estetikou.

Smetanův sad v Mariánských Horách

Smetanův sad se nachází v blízkosti školského zařízení, ale i v blízkosti bytové zástavby. Měl by tedy začít sloužit, jako místo pro potkávání studentů, ale také například i pro maminky s dětmi.  Park dostane novou podobu. Vytvořena bude atraktivní trvalková plocha a izolační keřové patro, vzrostlé stromy nebudou pokáceny.  Zmenší se asfaltová plocha a nahradí ji eko-povrch.

Smetanův sad - vizualizace

Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Hrabůvce dojde také ke kultivaci prostoru, avšak ve shodě s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Budou usměrněny trasy chodců, ale i prostor, kde se nachází hřiště. Mělo by vzniknout místo, pro posezení a relaxaci s vodním prvkem. Respektována bude povětšinou současná zeleň a rozmanitost, vysazeny budou trvalkové záhony i keře.

Park u Zámku Zábřeh

Pořádání oslav svatováclavských dnů si zaslouží kulturnější prostředí a proto také dojde k vytvoření sezení, kultivaci zeleně, vysazení záhonů a keřů. Chodníky pro chodce budou vytvořeny dle vyšlapaných cestiček současných a chybět nebude ani vodní prvek.

Parková úprava na Prokešově náměstí

Více zeleně, kytek a laviček se dočká i prostor kolem oblíbené kavárny u Černého stromu. Zmenšena bude také rozsáhlá dlážděná plocha, ale přívětivě, aby sjednotila daný prostor s prostorem před radnicí.

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.
O projektu.

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018. Zhotovitel dalšího stupně projektové dokumentace bude vybrán do konce prázdnin.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Park bude obohacen o vodní hřiště a nový mobiliář. Vodní hřiště bude oválného tvaru o rozměrech 17×7 metrů a celkové ploše cca 500 m2, které bude napájeno z nově vybudované studny. Vlastní hřiště bude tvořeno zásobní nádrží a třemi typy korýtek s herními prvky. Voda bude dále odvedena do Pustkoveckého potoka, který v sušších obdobích trpí nedostatkem vody. Dále bude do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí doplněn nový mobiliář, jedná se zejména o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy apod.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské (o délce 170 metrů a šířce 3 metry). Nutná je také rekonstrukce vodohospodářských staveb  – konkrétně pěti trubních propustků, které jsou umístěny na křížení současné trasy toku a stávajících místních komunikací  IV. třídy.
O projektu

Revitalizace řeky Ostravice II. etapa

Vysazeno bude 105 ks listnatých stromů – třešeň ptačí, střemcha obecná, javor mléč, habr obecný, dub letní a 54 ks jehličnatých stromů. Okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Obnovíme mobiliář a upravíme také místo vedle mostu Miloše Sýkory. Projekt zahrnuje komplexní úpravu a řešení veřejného prostoru. Více informací získáte procházkou po trase, kde na Vás budou čekat níže zobrazené cedule. Dvě na začátku a 11 ks po trase revitalizace.

Více o projektu

Ozelenění Sokolské třídy

Z dendrologického průzkumu v okolí Sokolské třídy vyplývá, že celkový stav aleje je ve velmi špatném stavu a nevyhne se postupnému kácení. Velké zasíťování v podzemí a nadzemní troleje  dopravního podniku omezují výsadbu a obnovu robustními stromy. Na základě všech zjištění jsme přistoupili k různým variantám vhodného ozelenění. Výsadby stromů jsou navrženy mimo zelený pás za chodníkem. Pokud to prostor dovolil vysadíme sakury – Prunus x yedoensis. Jedná se o dlouhověkou sakuru s přirozeným habitem bez roubování na kmínku. Oživíme tak aspoň částečně linku ulice o kvetoucí prvek. Dále použijeme keř na kmínku muchovník – Amelanchier arborea’Robin Hill‘. Jedná se drobnější keř stromového tvaru. Kvete bílými květy před olistěním a na podzim ohnivě červeně barví. Dále oživíme ulici ve dvou úsecích o extenzivní trvalkové pásy. Jeden u ulice Horové v místě, kde jsou zastávky, druhý u Hornické polikliniky. Před rozšířené zelené pásy před bytovými domy navrhujeme pás strojově vysázených cibulovin a pod stromy doplňujeme pásy volně sázených cibulovin po 5ti kusech. Barevně jsou záhony pojaty dle ročních období. Na jaře půjde o kombinaci jasně žluté, bílé a červené v podobě narcisů, tulipánů a krokusů. Jasné jarní barvy přejdou do žlutých kosatců a modrého lnu doplněné o bílý šáter. Toto olistění dodá dynamiku i době přechodné, kdy kvetení časných květin pomalu končí a nové se ještě hojně nerozvinulo. Letní a pozdní letní efekt budou tvořit krásnoočka a třapatky v různých odstínech od bílé až po jasně purpurovou doplněné jasně modrým lnem. Vše bude zahalovat šáter a kohoutek s marulkou. Na podzim je navržena nízká modrá astra do 30ti cm. Všechny záhony doplní traviny a molínie na podzim ohnivě zlatě barví a vydrží až do prvního většího sněhu.

Sadové úpravy Z1

Sadové úpravy Z2-5

Ozelenění za Novou Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnuje výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených do skupin po 3 ks – muchovníky (Amelanchier), dřezovce (Gleditsia), parócie (Parrotia), jinany (Ginkgo) a dříny (Cornus). Dále budou vysazeny keře, celkem 390 ks. Z časně kvetoucích dřevin dříny, kdoulovce, zlatice, kaliny, muchovníky, meruzalky a z dřevin s atraktivně zbarvenými prýty v zimním období svídy, zákuly.

Výsadba na kruhovém objezdu na Prokešově náměstí

Na podzim tohoto roku bylo vysazeno 26 druhů trvalek, celkem 1350 ks a 13 druhů cibulovin, celkem 6000 ks. V měsíci červnu byl proveden ještě dosev. Plnohodnotnou barevnost a krásu květin uvidíme až v příštích letech, kdy se vše rozroste a rozkvete.

Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě

V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o celkové ploše cca 6000 m2 budou vysazeny trvalky i cibuloviny. V současné chvíli probíhá veřejná zakázka na zhotovitele pro realizaci zakázky. Jedná se o tyto místa. Pro náhled vizualizace klikněte na odkazy níže.
Moravská Ostrava a Přívoz
Křižovatka ulic Mariánskohorská a Nádražní (u bývalého kina Svoboda), ul.28.října (Na Frýdlantských mostech), Biskupská ulice, Sokolská třída.
Slezská Ostrava
Křižovatka ulic Hladnovská a Českobratrská (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
Mariánské Hory a Hulváky
Ulice Grmelova – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), Hulvácký terminálSídliště Vršovců.
Ostrava JIH
Ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ulice Čujkovova (u DK Akord).
Vítkovice
Křižovatka ulic Ruská a Závodní
Poruba
Kruhový objezd – ulice nad Porubkou, ulice Opavská (křižovatka u Intersparu), ulice Opavská (křižovatka u VŠB)
Svinov
Ulice Bílovecká – kruhový objezd
Stará Bělá
Stará Bělá (ul. Junácká)

Betonová zeď naproti bývalému stadionu Bazaly zezelená

Pro ozelenění bude použita trojkombinace rychle rostoucích popínavých dřevin – přísavník trojcípý Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´, ´Yellow Wall´ a přísavník pětilistý (Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii). Vznikne zelená kulisa, nenáročná na údržbu a odolná vůči nepříznivému městskému prostředí, která zároveň přispěje k citelnému snížení prašnosti a hluku.

V Ostravě se konala konference Adaptace měst na změnu klimatu