Aktualizováno 20.8.2021

Rekonstrukce městské třídy Opavská a 28. října

Ulice v současné době vytváří městskou bariéru mezi částmi města. Návrhem řešení je vytvoření napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky, vytvoření míst pro zastavení aut, zapracování na snížení hluku z tramvajové tratě doplnění pásu zeleně do tramvajového tělesa.

Probíhá příprava projektu koncepce městské třídy 28. října-Opavská, kterým se zabývá MAPPA. Jde o zklidnění, zvýšení prostupnosti a celkové zkvalitnění městské třídy. Proběhla analýza území, rozčlenění území na dílčí celky. Výstupem bude koncepční studie se zadáními pro dílčí části. Probíhá realizace rychlo opatření cyklodopravy a příprava šesti městských zásahů v roce 2021. Následně řešení okolní zástavby, dopravní situace a zpracování IZ v jednotlivých úsecích.