Aktualizováno 15.10.2020

Fajnovy prostor

Tvořte svůj veřejný prostor #fajnovyprostor

Cílem programu   je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a místních komunit na území statutárního města Ostravy. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu.

Vyhlášení programu 29. 1. 2020
Zahájení příjmu projektových záměrů 2. 3. 2020
Ukončení programu 31. 12. 2022

Jste aktivní občan nebo nestátní nezisková instituce? Chybí Vám něco ve Vašem blízkém okolí? Máte skvělý nápad, který by stálo za to zrealizovat? Nyní máte možnost uskutečnit své projekty a pomoci dotvořit veřejné prostranství podle svých představ. Ulice, náměstí, parky, chodníky i zeleň, která neslouží pouze jednotlivci, ale široké veřejnosti, je prostor pro realizaci vašeho projektu!

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt je 500 000,- Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků pro celý dotační program (29. 1. 2020 – 31. 12. 2021) je 9 mil. Kč.

Projektové záměry je možné posílat až do 30.10.2020.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Dotační program pro období 2020 – 2021 se skládá z jednotlivých výzev. V rámci těchto výzev se přihlášené projektové záměry budou předkládat, posuzovat, diskutovat, přizpůsobovat, hodnotit a také zamítat. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i samotné realizace projektu.

Odevzdání projektového záměru – přihlášení do 1.kola Odevzdání žádosti o dotaci – přihlášení do 3.kola Rozhodnutí o poskytnutí dotace
1. výzva 31. 3 . 2020 květen 2020 30 . 6. 2020
2. výzva 31. 7. 2020 listopad 2020 31. 12. 2020
3. výzva 30. 10. 2020 únor 2021 31. 3. 2021
4. výzva 29. 1. 2021 květen 2021 30. 6. 2021
5. výzva 30. 4. 2021 srpen 2021 30. 9. 2021
6. výzva 31.7. 2021 září 2021 31. 10. 2021

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

MINULÉ ROČNÍKY

PROJEKTY 2020 – 4. ročník dotačního programu, 2020

PROJEKTY 2019/2020 – 3. ročník dotačního programu, 2019

PROJEKTY 2018/2019 – 2. ročník dotačního programu, 2018

PROJEKTY 2017/2018  – 1. ročník dotačního programu, 2017

 

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

Hodnocení bude probíhat ve třech kolech dle časového harmonogramu. Projekty bude hodnotit a vybírat odborná komise složená ze zástupců administrátora a externích odborníků.

Přihláška

V první fázi je nutné zaslat pouze projektový záměr a rozpočet formou emailu: fajnovyprostor@ostrava.cz a to do termínu zvolené výzvy, do které se chce přihlásit (1.-6.). První kolo hodnocení proběhne během následujícího měsíce od podání projektového záměru.

1.kolo hodnocení: posouzení projektových záměrů

Na základě posouzení projektových záměrů rozdělí komise projekty do dvou skupin:
A. Proveditelný, projektový záměr postupuje do 2. kola – žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání s komisí
B. Neshoduje se se záměrem programu / nemá dostatečnou kvalitu – projekty nebudou doporučeny do 2.kola hodnocení, žadatel však bude moci na základě doporučení projekt přepracovat a  podat znovu do 1.kola dalšího data výzvy.

Kritéria hodnocení:

• Kvalita a smysluplnost projektového záměru
• Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
• Spolupráce s odborníky
• Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
• Udržitelnost projektu
• Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti

2.kolo hodnocení: proběhne formou prezentace projektového záměru před komisí spojenou s diskusí nad projektem.

Vybraní žadatelé se setkají s komisí, kde dojde k diskusi nad projektovými záměry. Při tomto setkání žadatel krátce představí svůj projektový záměr a proběhne diskuze s komisí. Žadatelé budou vyzváni k doplnění informací či vysvětlení dílčích aktivit a záměrů, případně komise navrhne žadateli dílčí úpravy záměru.

3. kolo hodnocení: se podává finální žádost o dotaci

Do třetího kola žadatel zašle žádost o dotaci včetně všech povinných příloh do termínu stanoveného administrátorem programu. Na základě posouzení došlých žádostí o dotaci vybere komise ty, které doporučí radě, respektive zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O výběru projektů rozhoduje zastupitelstvo města.

 Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler.

Informace o vyhlášení programu a výsledky o poskytnutí dotační podpory budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na webových stránkách www.fajnovyprostor.cz

Nenašli jste odpověď? Zkuste se podívat na NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.

Manuál pro občanské projekty

Zajímáte se o komunitní aktivity a projekty ve veřejném prostoru? Možná právě Vám na některé Vaše dotazy odpoví Manuál pro občanské projekty, který připravili iniciátoři plzeňského Pěstuj prostor.

Občanské projekty jsou příležitostí pro moderní radnice, jak rozvíjet veřejný prostor ještě lépe, efektivněji a v užší spolupráci s místními. Pro občany a aktivní organizace představují možnost, jak pomoci zlepšovat prostředí s ohledem na jejich potřeby. V praxi ale často vyvstane jako překážka existence dvou „paralelních světů“, které spolu ne vždy umějí spolupracovat. Naším záměrem proto bylo dát dohromady co nejvíce zástupců veřejné správy i iniciátorů z řad občanské veřejnosti a s využitím jejich bohatých zkušeností vytvořit materiál, který by oba oddělené „světy“ propojil a pomohl jim najít společnou řeč. Výsledkem našeho úsilí je tento Manuál.

Projekt byl realizován participativním způsobem v letech 2017-2020, aktivně se do něj zapojilo téměř 80 organizací z ČR a SR. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR a další partneři včetně zástupců statutárního města Ostrava a dotačního programu FajnOVY prostor.

Manuál ke stažení

Více na http://pestujprostor.plzne.cz/obcanske-projekty-manual/

————————————————————————————————————————————–

KONTAKT

Své dotazy k dotační výzvě, k vyplnění žádosti či ke zpracování projektového záměru můžete zasílat e-mailem na adresu: fajnovyprostor@ostrava.cz, případně telefonicky:  Veronika Laryšová, tel. +420 599 442 051 nebo Marie Tvrdá, tel. +420 599 443 273

Informace o vyhlášení výzvy a poskytnutí dotační podpory budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na www.fajnovyprostor.cz.