Aktualizováno 23.4.2021

Fajna rodina

Ostravě záleží na tom, aby rodiny, které zde žijí, cítily, že jsou zde doma, že je město podporuje a váží si jich. Na tomto principu stojí i samotná rodinná politika statutárního města Ostravy – snaží se o vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny, ve kterém mohou naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat. Prosperující rodina přináší prosperitu svému městu.

… hravý nástroj pro lepší komunikaci rodinné politiky statutárního města Ostravy.

FAJNA RODINA je rodina, kterou si představujeme, když připravujeme různé aktivity. Zdánlivě možná nic nepotřebuje, nestrádá, ale ve skutečnosti je spousta věcí, které jí mohou usnadnit a zpříjemnit život v Ostravě. V širším pojetí je pak FAJNA RODINA komunita rodin, ale i jednotlivců, kteří se podílejí na komunitním životě Ostravy, pořadatelů rodinných akcí, zástupců města, politiků i úředníků, kteří usilují o to, aby měly ostravské rodiny nejlépe vše, co potřebují.

„Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města“.

Rodina je chápána jako objekt i subjekt rodinné politiky města Ostravy – ten, ke komu aktivity směřují, a zároveň ten, kdo je pomáhá společně s městem vytvářet. Rodinnou politiku netvoří jenom město se svou koncepcí a akčními plány. Stojí za ní všichni ti, kteří chápou nezastupitelnou roli rodiny pro město i společnost a usilují o smysluplné fungování celého systému. Ať už jde o představitele města, státu, zástupce neziskových organizací, či samotné obyvatele. Jenom tak může být naplněna vize tvůrců rodinné politiky města Ostravy na nadcházející období:

Koncepce

Ostrava je a chce být i nadále místem pro naplněný život všech generací svých obyvatel, městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí. S touto myšlenkou vznikla i první ucelená Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období  2019–2022 – dokument, který má lidem žijícím v Ostravě přiblížit plány města k zajištění spokojeného života rodin na svém území.

Koncepce zastřešuje aktivity ve prospěch rodin na území města, vytváří prostor pro jejich realizaci a vznik aktivit nových. Ukazuje, jak jsou rodiny pro město důležité a jsou jeho nenahraditelnou součástí. Vytváří prostor pro posílení dialogu mezi městem a rodinami, vyzývá je ke spolupráci. Koncepce byla zpracována v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Ostrava. Jako strategický dokument ji 19. září 2018 schválilo zastupitelstvo města.

Koncepce vychází z existujících příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky a metodik (např. Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, Metodické „doporučení“ MPSV). Při jejím zpracování se vycházelo ze situační analýzy „Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky statutárního města Ostrava“ zpracované společností SocioFactor s.r.o. , která také přinesla zpřehlednění prorodinných opatření a základních východisek pro tvorbu koncepce. Zapojení veřejnosti probíhalo formou tzv. „fokusních skupin“. Prostřednictvím organizovaných diskusí tak měli vybraní zástupci cílové skupiny možnost vyjádřit své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Výstupy z jednotlivých setkání posloužily jako cenný informační zdroj při tvorbě koncepce rodinné politiky města Ostravy.

Na přípravě a odborném zpracování koncepce se aktivně podílela Pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky. Dalšími důležitými subjekty v procesu tvorby byla i Komise pro rodinnou politiku, externí experti v oblasti rodinné politiky, odborný garant a samotný metodik rodinné politiky. Více o celém procesu naleznete zde.

Akční plán

Akční plán ke Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy rozpracovává jednotlivé priority z Koncepce rodinné politiky do podoby konkrétních opatření. V první řadě se zaměří na komunikaci s rodinami, komunitní život a volnočasové aktivity, ale také na podporu rodinné soudržnosti a mezigenerační solidarity, harmonizaci pracovního a rodinného života a ekonomickou podporu prorodinných aktivit a opatření.

Rada města schválila 26. ledna 2021 AKČNÍ PLÁN PRO RODINNOU POLITIKU NA ROK 2021. Na přípravě tohoto dokumentu se od podzimu 2020 podílelo několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center i aktivních rodičů z řad ostravské veřejnosti. Zásadní roli sehrála Komise pro rodinu a volný čas a koordinátorka rodinné politiky.

Více informací na stránkách projektu www.fajnarodina.cz.