Aktualizováno 9.6.2020

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

2019
Záměr
Příprava
»
2021
Realizace
2026
Dokončeno

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), které připravuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, je projektem multioborového vědeckého zázemí pro vývoj metod a technologií pro zajištění surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti nejen ČR, s mezinárodním přesahem pro energetiku 21. století. Výzkum v rámci CEET povede k rozvoji progresivních technologií využívající alternativní paliva v symbióze s obnovitelnými zdroji, které mohou tvořit adekvátní náhradu části výroby energie z tradičních zdrojů energie v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Centrum energetických a environmentálních technologií má ambici stát se evropským výzkumným centrem energetických kompetencí. Odborníci z různých oborů zde pracují na vývoji metod a technologií zajišťujících energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu. Zabývají se i tím, jak efektivně využít odpadové hospodářství nebo lokální obnovitelné zdroje. CEET navazuje na Národní centrum pro energetiku, jehož výzkumné základny již dnes využívá. Stávající výzkumné technologie a laboratoře však potřebuje modernizovat.

Hlavním cílem projektu je podpora surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky s využitím nových metod a prostředků. Díky projektu může dojít k efektivní transformaci současného stavu energetiky na bezuhlíkové technologie s vazbou na efektivní cirkulární ekonomiku a rozvoj vodíkové energetiky.

Záměr projektu byl v březnu 2019 předložen Ministerstvu Školství a Tělovýchovy ČR v rámci výzvy na strategické projekty pro období 2021-2027 z Operačního programu Věda, Výzkum a Vzdělávání.

Zdroj: VŠB-TUO