Krok za krokem

Dotační program

Dotační program pro období 2020 – 2021 se skládá z jednotlivých výzev. V rámci těchto výzev se přihlášené projektové záměry budou předkládat, posuzovat, diskutovat, přizpůsobovat, hodnotit a také zamítat. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i samotné realizace projektu.

Vyhlášení programu 29. 1. 2020
Zahájení příjmu projektových záměrů 2. 3. 2020
Ukončení programu 31. 12. 2022

Příklady podporovaných projektů:
• Piknikové místo s posezením a grilem
• Zrestaurování laviček
• Pěstování zeleniny ve městech (minisady, miniviničky, komunitní zahrady, pěstování v truhlících, úpravy předzahrádek u bytových domů a další)
• Venkovní herny deskových her
• Cvičiště pro psy
• Parkourové hřiště
• Edukativní prvky (informační tabule o původu názvu ulic, naučné stezky, apod.)
• Parklety
• A další
Více inspirace můžete čerpat z již realizovaných projektů MINULÝCH ROČNÍKŮ nebo z NÁPADŮ ZE SVĚTA.

Hodnocení projektů

Hodnocení bude probíhat ve třech kolech dle časového harmonogramu. Projekty bude hodnotit a vybírat odborná komise složená ze zástupců administrátora a externích odborníků

Přihláška

V první fázi je nutné zaslat pouze projektový záměr a rozpočet formou emailu: fajnovyprostor@ostrava.cz a to do termínu zvolené výzvy, do které se chce přihlásit (1.-6.). První kolo hodnocení proběhne během následujícího měsíce od podání projektového záměru.

1.kolo hodnocení: posouzení projektových záměrů

Na základě posouzení projektových záměrů rozdělí komise projekty do dvou skupin:
A. Proveditelný, projektový záměr postupuje do 2. kola – žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání s komisí
B. Neshoduje se se záměrem programu / nemá dostatečnou kvalitu – projekty nebudou doporučeny do 2.kola hodnocení, žadatel však bude moci na základě doporučení projekt přepracovat a  podat znovu do 1.kola dalšího data výzvy.

Kritéria hodnocení:

• Kvalita a smysluplnost projektového záměru
• Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
• Spolupráce s odborníky
• Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
• Udržitelnost projektu
• Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti

2.kolo hodnocení: proběhne formou prezentace projektového záměru před komisí spojenou s diskusí nad projektem.

Vybraní žadatelé se setkají s komisí, kde dojde k diskusi nad projektovými záměry. Při tomto setkání žadatel krátce představí svůj projektový záměr a proběhne diskuze s komisí. Žadatelé budou vyzváni k doplnění informací či vysvětlení dílčích aktivit a záměrů, případně komise navrhne žadateli dílčí úpravy záměru.

3. kolo hodnocení: se podává finální žádost o dotaci

Do třetího kola žadatel zašle žádost o dotaci včetně všech povinných příloh do termínu stanoveného administrátorem programu. Na základě posouzení došlých žádostí o dotaci vybere komise ty, které doporučí radě, respektive zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O výběru projektů rozhoduje zastupitelstvo města.

 Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler.

Informace o vyhlášení programu a výsledky o poskytnutí dotační podpory budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na webových stránkách www.fajnovyprostor.cz

Nenašli jste odpověď? Zkuste se podívat na NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram