Minulé ročníky

REALIZOVANÉ PROJEKTY 2017/2018
REALIZOVANÉ PROJEKTY 2018/2019

 

2. ročník dotačního programu fajnovy prostor, 2018

V roce 2018 byla vyhlášeny výzvy ve dvou vlnách. První příjem přihlášek probíhal od 15.1.2018 do 4.2018. Po vyhodnocení bylo rozhodnuto o vyhlášení druhé výzvy, která probíhala od 25.6. do 7.8.2018.

 

1. ročník dotačního programu fajnovy prostor, 2017

Dne 25. 1. 2017 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2017 v oblasti revitalizace veřejného prostoru s termínem podávání žádostí 1. 3. – 1. 5. 2017.

Podklady nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení byly:

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY NA ROK 2017 
ŽÁDOST PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE APLIKACE EVAGEND

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který je možný stáhnout ZDE.

Podání žádostí po termínu:

V případě podání žádosti mimo termín od 1. 3. do 1. 5. 2017 musí být odůvodněny a popsány skutečnosti, které vedou k podání mimořádné žádosti a splněna kritéria uvedená v tomto programu. Za důvod pro podání mimořádné žádosti se nepovažuje nedodržení výše uvedené lhůty pro podání žádosti. Žádosti podané mimo tento termín budou posuzovány až v dalším ročníku výzvy, bude-li v následujícím roce dotační program vyhlášen a pokud bude projekt splňovat jeho podmínky.

Publicita:

Příjemce dotace je povinen v průběhu přípravy a realizace podporovaného projektu prokazatelným a vhodným způsobem informovat veřejnost o tom, že statutární město Ostrava se podílí na financování podporovaného projektu. Vhodný způsob je ovšem rozličný pro malé (realizace do 100 000 Kč) a velké (realizace do 1 mil. Kč) projekty. U projektů malého typu není nutné plnit veškerou publicitu uvedenou v dotačním programu. Upřesnění formy publicity bude dle charakteru a typu daného projektu prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace s přihlédnutím k informacím uvedených v přihlášce a týkajících se publicity viz dále.

Projektová dokumentace:

Hlavním smyslem projektové dokumentace je zobrazení skutečného stavu místa či objektu a poskytnout dostatek informací pro vytvoření představy grantové komise o realizaci daného projektu. Projektová dokumentace by měla obsahovat minimálně popisnou část a výkresovou část projektu. Výkresy mají prezenční či orientační charakter. Pro příklad i velkých projektů se může jednat o formu studie (studie s popisem stávajícího stavu, zdůvodněním potřebnosti, přínosu, návrhem publicity a stavu připravenosti) / investiční záměr projektu a situační nákres. Uvedené je přijatelné i ve zjednodušené formě zpracované žadatelem i ta však jednoznačně definuje zamýšlený záměr a ilustruje jej dostatečně grantové komisi.

Žadatel v rámci žádosti popíše očekávanou náročnost projektové dokumentace dle daného projektu. Doporučujeme žadatelům obrátit se na příslušný stavební úřad.

Příkladem revitalizace veřejného prostoru je např. „Zlatý zub“ pana Libora Novotného, který řeší díry v asfaltu a  dlažbě zalitím průhlednou umělou pryskyřicí. Zachytíme tak mikropříběh naší osobní minulosti a chodník bude zase funkční.

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Šmelková, VSMELKOVA@OSTRAVA.CZ, 599 442 561, 727 826 043

 

Město v roce 2017 podpoří projekty pro zkrášlení nebo oživení veřejného prostoru

Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili výši finančních prostředků na 11 projektů za celkem 4,1 milionů korun. Projekty jsou rozděleny do dvou kategorií. V té první s maximální výší příspěvku do 100 tisíc korun je 5 projektů, v té druhé, ve které si mohli zájemci požádat až o 1 milion, je zbývajících 6 schválených žádostí.

Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 16 projektů, z toho ale 5 žadatelům komise nevyhověla a to např. z důvodů nedodání projektové dokumentace.

Mezi projekty do 100 000 Kč, které grantová komise podpořila, patří např. sochařská kašna na dole Hlubina, oprava dětského pískoviště a doplnění o vhodný mobiliář ve vnitrobloku za ulicí Volgogradská, oprava cenných soch v sadu Milady Horákové, revitalizace veřejného prostoru sokolovny v Proskovicích nebo tzv. rain garden a extenzivní záhon na Mlýnské ulici, kde vznikne edukační místo s cedulemi o práci s dešťovou vodou a extenzivními záhony ve městě, hmyzími domky a pítky pro ptáky.

Ve druhé skupině projektů s podporou až do 1 milionu korun byly podpořeny projekty jako je revitalizace veřejného prostoru před Fakultní nemocnicí v Ostravě-Porubě, realizace přírodního parku v Hrabové, vytvoření památníku Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu, vybudování posezení pod kaštanem v Muglinově, revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice nebo založení komunitního parku Tržnice v centru města.

Úspěšnými žadateli jsou školy, zdravotnické zařízení, spolky, tělocvičná jednota i společenství vlastníků či jednotliví občané.

Fotografie a vizualizace některých podpořených projektů naleznete ve fotogalerii.

POSKYTNUTÉ DOTACE

PREZENTACE

REALIZOVANÉ PROJEKTY 2017/2018

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin