Dotační program 2018

„fajnOVY prostor“

ke stažení zde

Cedule pro povinnou publicitu ke stažení zde

Celý program i s příslušnými formuláři naleznete zde

Podklady nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE.

 

 

Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018

I. Název programu

Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018

II. Vyhlašovatel programu

Statutární město Ostrava (dále jen „poskytovatel“), Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

III. Účel programu

Program na poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na revitalizaci veřejného prostoru (dále jen „Program“) podporuje Projekty za účelem zkvalitnění využívání a estetizace veřejného prostranství s dopadem na zlepšení kvality veřejného života ve městě a s důrazem na zapojení veřejnosti do zlepšování veřejných prostor (dále jen „Projekt“).
Veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Město Ostrava si klade za cíl být městem s aktivními obyvateli. Program poskytuje možnost obyvatelům dotvořit si veřejná prostranství, tedy ulice, náměstí, parky atp., a to podle vlastních nápadů na jejich zkrášlení, zvýšení jejich užitné hodnoty či nabytí nové funkce. Ani v rámci tohoto Programu však není možné realizovat cokoliv, o čem se jednotlivec může domnívat, že je přesným a dokonalým počinem vhodným a hodným daného prostoru. Na podobě onoho zkrášlení či zvýšení využitelnosti je nutná shoda větší skupiny obyvatel, kteří prostor aktivně využívají či využívat chtějí. Z těchto pohledů bude Projektový záměr také posuzován hodnotící komisí, skupinou odborníků, kteří zváží estetickou, užitkovou a sociální hodnotu navrhovaného záměru, jeho udržitelnost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě zapojení komunity, tedy občanů, osob, aktérů, kteří za Projektovým záměrem stojí. Pro město je rovněž velmi cenná aktivita občanů, kteří Projekt sami realizují, svou manuální zručností a znalostí přispějí k regeneraci, estetizaci a využitelnosti samotného smyslu veřejného prostoru.

IV. Způsobilí žadatelé

Žádost o dotaci mohou podat fyzické osoby nepodnikající a nestátní neziskové organizace registrované v České republice (spolky, ústavy, bytová a sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy apod.).

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí Projekt realizovat na území statutárního města Ostravy.

VI. Výše rozpočtových prostředků

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO na Program činí 5 mil. Kč. Maximální procentní míra podpory Projektu je 100% z celkových uznatelných, nákladů, avšak maximální výše podpory na jeden Projekt činí 500 tis. Kč.

VII. Podmínky pro poskytování účelové dotace

1. Účelová dotace z rozpočtu statutárního města je poskytnuta na podporu Projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem a byly úspěšné v proběhlém výběrovém řízení.

2. Program stanoví jednotné a závazné podmínky pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory.

3. Předpokladem poskytnutí účelové dotace je vyrovnání veškerých závazků vůči statutárnímu městu Ostrava, městským obvodům, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem s jejich majetkovou účastí, a řádně a včas předložené finanční vypořádání dotace v rámci dotací žadateli dříve poskytnutých z rozpočtu statutárního města Ostravy.

4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v žádosti zaokrouhlena na celé tisícikoruny. Při nesplnění této podmínky bude požadovaná výše dotace v návrhu předloženém orgánům města zaokrouhlena na celé tisícikoruny směrem dolů.

5. Dotace je poskytnuta na základě žádosti prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, ve které je stanoven účel použití dotace, doba dosažení účelu, výše poskytnuté dotace, práva a povinnosti pro příjemce.

6. Pokud v období od podání žádosti do doby uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde k jakýmkoliv změnám, je žadatel povinen bez prodlení poskytovateli změny oznámit a doložit je.

7. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ně všechna ustanovení tohoto zákona.

8. Příjemce dotace umožní poskytovateli průběžně monitorovat realizaci Projektu, finanční a věcné plnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

9. Program se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace odpovídá za jejich použití v souladu s účelem a podmínkami veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, pro které byly poskytnuty. Příjemce je povinen v termínu stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace předložit poskytovateli řádné závěrečné vyúčtování dotace, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. Za neoprávněné použití nebo zadržení je proti příjemci postupováno podle výše uvedeného zákona.

10. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem Projektu, veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu.

11. Realizace Projektu ani dotace nejsou převoditelné na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen Projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Příjemce dotace může po předložení finančního vypořádání převést majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z dotace jinému subjektu nebo předat majetek jako takový jinému subjektu. Příjemce je povinen bez prodlení poskytovateli tuto skutečnost oznámit a doložit ji.

12. Udržitelnost Projektu je doba, po kterou musí příjemce zajistit výstupy Projektu v souladu s obsahem Projektu, veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu. Délka trvání udržitelnosti (minimálně 2 roky) bude upřesněna veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, pokud nebude výslovně zastupitelstvem města na doporučení komise a návrh rady města rozhodnuto jinak.

13. Realizační období Projektu: 2018 – 2019

14. Projektový záměr musí podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch s uvedením věku a adresy. Žadatel je taktéž povinen zapojit veřejnost do realizace Projektu, tzn., společně s komunitou1 zrealizují dílčí práce, např. svépomocí natřou plot, vyrobí květináče, zasadí záhonky apod. Fotodokumentaci prokazující participaci občanů připojí příjemce dotace k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání dotace.

VIII. Podmínky výběrového řízení

1. Žádost musí splňovat podmínky Programu.

2. Žádost musí obsahovat:
a. Přihlášku
b. Povinné přílohy

3. Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje odesláním přihlášky do databáze prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend dostupného na internetových stránkách www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ oblast „veřejný prostor“.

4. Žadatel je povinen předložit písemně všechny povinné přílohy dle odst. 5 tohoto článku včetně vytištěné přihlášky způsobem uvedeným v čl. XI. tohoto Programu a rovněž dokládá celou žádost (přihláška a povinné přílohy) v jednom vyhotovení na CD/DVD.

5. Žadatel předkládá následující povinné přílohy:
a. Položkový rozpočet – Příloha č. 1,
b. Projektový záměr – Příloha č. 2 viz odst. 6 tohoto článku – zpracovává žadatel v programu MS Word,
c. Podpisový arch – příloha č. 3
d. Prosté kopie dokladů o právní osobnosti (společenské smlouvy, stanovy, statut, zřizovací listiny, výpis z veřejných rejstříků apod.),
e. Prosté kopie dokladů o přidělení IČO, fyzická osoba nepodnikající doloží prostou kopii dokladu totožnosti,
f. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
g. Prosté kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
h. Prosté kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
i. Písemné vyjádření majitele pozemku o schválení realizace Projektu v případě poskytnutí dotace.

6. Projektový záměr (rozsah max. 5 stran formátu A4) musí obsahovat následující informace:
– Cíl Projektu (proč se Projekt realizuje, čeho chce Projekt dosáhnout, potřebnost Projektu, jakým způsobem Projekt zkvalitní veřejný prostor, dopad na komunitní život se zdůrazněním vazby na účel Programu)
– Popis realizace Projektu (podrobný popis aktivit a procesů pro dosažení cíle Projektu)
– Cílová skupina a přínos pro cílovou skupinu (Cílovou skupinu lze rozdělit na kategorie. Primární cílovou skupinou jsou účastníci realizace Projektu. Sekundární cílovou skupinou jsou přímí uživatelé výstupů Projektu. Terciální cílovou skupinou jsou kolemjdoucí, návštěvníci, okolobydlící. Je požadováno vyčíslení cílových skupin, popřípadě zdůvodnění jejich překryvu nebo nemožnosti vyčíslení. Uvedené bude vzato v úvahu hodnotiteli.)
– Harmonogram Projektu, rozdělený na přípravu a realizaci.
– Udržitelnost Projektu (popsat, jakým způsobem plánuje žadatel v Projektu pokračovat, jaká je předpokládaná délka užívání výstupu Projektu).
– Zapojení veřejnosti (popsat způsob zapojení široké veřejnosti, respektive komunity do přípravy a realizace Projektu, na jakých dílčích aktivitách realizace se budou aktivně podílet). Uvedené má vazbu na cílové skupiny.
– Mapa (situační nákres) a fotografie místa, na které chce žadatel použít dotaci, a ilustrační fotografie/obrázek očekávaného výstupu Projektu, popř. vizualizace, výkresy, fotodokumentace apod.
– Popis rizik a navržených řešení k eliminaci rizik (co může realizaci bránit a jak tomu případně předejít).

7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 – 6 tohoto článku vykazovat formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.

8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

9. Pro objektivní posouzení žádosti mohou být ze strany poskytovatele dotace vyžádány doplňující údaje a doklady.

10. Nesplňuje-li žádost podmínky dané tímto Programem, bude vyřazena z výběrového řízení.

11. Po provedení formální kontroly odborem strategického rozvoje, budou žádosti o dotaci předloženy odborné komisi, která vyhodnotí kvalitu Projektů za pomoci hodnotících kritérií. Hodnotitelé zpracují seznam Projektů, které doporučí, respektive nedoporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotací. Komise může také vydat odborné doporučení (v ojedinělých a odůvodněných případech i závazné podmínky) k dílčí úpravě Projektu tak, aby lépe naplnil jak vlastnídeklarovaný záměr, tak účel tohoto Programu. Komise doporučuje radě města poskytnutí dotací, jejich výši a účel použití. V případě, že výše požadovaných finančních prostředků došlých žádostí přesáhne alokovanou částku Programu, sestaví komise pořadí Projektů na základě bodové škály hodnotících kritérií.

12. O poskytnutí dotací rozhodne zastupitelstvo města na návrh rady města nejpozději do konce května 2018.

IX. Uznatelné a neuznatelné náklady Projektu

1. Poskytnutou dotaci lze použít pouze na uhrazení nákladů Projektu v souladu s účelem Projektu, veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu.

2. Uznatelným nákladem Projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
– Vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
– Byl vynaložen v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, podmínkami tohoto Programu a účelovým určením Projektu dle článku III tohoto Programu,
– Vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu nejdříve však 1. 1. 2018,
– Byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví a na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený účetními doklady.

3. Uznatelnými náklady dle odst. 1 a 2 tohoto článku jsou:
Investiční náklady
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM nad 40 tis. Kč)
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM nad 60 tis. Kč)
Neinvestiční náklady
Spotřeba materiálu
Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM do 40 tis. Kč)
Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM do 60 tis. Kč)
Doprava a přeprava materiálu
Služby související s realizací Projektu
Povinná publicita

Ostatní náklady jsou neuznatelné, např.
Náklady na pohoštění a rauty
Dary
Platby z jakéhokoliv právního důvodu jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které se nepodílejí na přípravě a realizaci Projektu, na které byla poskytnuta podpora
Leasingové splátky, úroky z úvěrů a zápůjček a jakékoliv finanční závazky, které nevznikly žadateli ve spojitosti s Projektem, na jehož přípravu a realizaci byla poskytnuta podporaSmluvní pokuty, penále, úroky z prodlení či jakékoliv jiné majetkové sankce, daně
Odpisy z majetku
Mzdy, odměny a související osobní náklady

X. lhůta pro podání žádostí

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. 1. 2018 do 9. 4. 2018.

XI. Příjem žádostí do výběrového řízení

Pro řádné podání žádosti o poskytnutí dotace ve stanovené lhůtě je rozhodující:

1. Vyplnění přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře a odesláním do databáze,
2. Odevzdání přihlášky v jednom podepsaném originále se všemi povinnými přílohami v tištěné verzi nesvázané pevnou vazbou, a zároveň v jednom vyhotovení na CD/DVD.

Žádost je možné podat:
– Odesláním do datové schránky (rozhodující je datum odeslání do zpřístupněné datové schránky města) ID: 5zubv7w,
– Osobně na podatelně magistrátu (rozhodující je datum razítka podatelny),
– Odesláním prostřednictvím poštovních služeb (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) na adresu:

Magistrát města Ostravy
Odbor strategického rozvoje
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
a to v obálce označené:
– název Programu „Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018,
– plným názvem žadatele a adresou,
– textem „Neotvírat – žádost o poskytnutí dotace“.

3. Žádosti předložené jiným způsobem či mimo stanovenou lhůtu budou vyřazeny z výběrového řízení.

XII. Informace a kontakty

1. Informace o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování dotace jsou zveřejňovány statutárním městem Ostrava na úřední desce, webových stránkách http://www.ostrava.cz/.

2. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Ostravy http://www.ostrava.cz/ do 15 dnů od rozhodnutí orgánů města.

3. Kontaktní osoby

Kontaktní osoby:  Veronika Šmelková
Telefon: 599 442 051
E-mail: vsmelkova@ostrava.cz

Martina Pilařová
Telefon:: 599 443 409
E-mail: mpilarova@ostrava.cz

XIII. Kritéria hodnocení jednotlivých Projektů

Žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány na základě kritérií:

Kritérium Hodnocení Komentář
Ovlivní Projekt kvalitu veřejného prostoru a rozvíjí jeho funkci nebo dává mu funkci novou? Ano/ne Jakým způsobem?
Má Projekt pozitivní dopad na komunitu? Ano/ne Jakým způsobem je komunita zapojena? Podílí se na přípravě a realizaci Projektu?
Je Projekt potřebný? Ano/ne Jaký dopad bude mít Projekt na rozvoj města?
Je Projekt realizovatelný?? Ano/ne Je si žadatel vědom všech rizik a překážek a je připraven Projekt realizovat?
Je délka realizace Projektu adekvátní vzhledem k rozsahu Projektu? Ano/ne Realizace Projektu by neměla přesáhnout 12 měsíců.
Řeší Projekt, jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost? Ano/ne Jaká je předpokládaná délka užívání výstupu Projektu?
Je cena adekvátní k cílům Projektu? Ano/ne

V případě, že výše finančních prostředků hodnocených žádostí přesáhne alokovanou částku Programu, sestaví komise pořadí Projektů na základě bodové škály. Každé kritérium bude opatřeno bodovou škálou maximálně 5 bodů.

XIV. Účinnost

Program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2044/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017.

XV. Informovanost a publicita

Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o tom, že Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.

Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity podléhá rozhodnutí příjemce dotace, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity musí být označen povinným sdělením: „Tento Projekt je podpořen statutárním městem Ostrava.“ a logem dotačního titulu a statutárního města Ostravy.

V rámci tohoto Programu použijí příjemci dotace následující nástroje publicity:

a) Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek, jsou-li zřízeny) související s přípravou a realizací Projektu povinným sdělením (viz výše),

b) Zveřejnit minimálně 2 zprávy obsahující povinné sdělení a loga na svém facebookovém profilu (je-li zřízen),

c) Je-li z dotace podpořeno vybudování nebo pořízení konkrétního předmětu, bude na tento předmět umístěna cedulka v odpovídající velikosti vůči rozměrům daného předmětu. Náklady na cedulku lze zařadit mezi uznatelné náklady v maximální výši 2000 Kč. Grafické zpracování cedulky je na vyžádání u poskytovatele (vsmelkova@ostrava.cz).

Příjemce je povinen informovat poskytovatele o průběhu realizace Projektu a to v podobě odeslání krátké písemné zprávy (reportu) s fotodokumentací na kontaktní osobu Veroniku Šmelkovou (vsmelkova@ostrava.cz) a to vždy na vyzvání poskytovatele.


1 Komunita může být definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku (Encyklopedický slovník. Odeon, Encyklopedický dům, 1993). V jiném smyslu je pojem komunita považován za sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specifickým postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí (Linhart, J., Petrusek, M., Vodáková, A., Maříková, Hana. Velký sociologický slovník. Praha, Karolinum, 1996)

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin