fajne články

V manželství výhodněji?!

Život v manželství byl ještě před několika desítkami let v podstatě hlavní možností, jak v naší společnosti legálně založit rodinu, a vlastně dodnes je jedinou institucí, která přináší rodině právní ochranu. Má však život v manželství v dnešní době ještě nějaké další výhody? Nebo je to pouze přežitek dob minulých a současná moderní rodina může žít spokojeně bez této tradiční instituce?

Česká republika patří k tradičně ateistickým zemím, a tak církevní důvody k uzavření manželství zde u většiny lidí narážejí na nezájem. Čím dál více dětí ( v roce 2018 to bylo 49 %) se rodí mimo manželský svazek a ani několik společných potomků není pro mnohé důvodem k uzavření manželství. Partnerství tzv. na psí knížku se stalo standardem, na kterém mnozí oceňují zejména jednoduchost a nekomplikovanost jeho ukončení. Je to ale vždy výhoda? Obecně lze říct, že život v manželství je právně daleko lépe chráněn než soužití nesezdaných párů. Podívejme se na některé z těch důvodů pro manželství. Proč do manželství nevstupovat rozebírat nebudeme.

Daňové výhody

I když společné zdanění manželů již bylo zrušeno, stále vám manželství může přinést jisté daňové zvýhodnění. Tím je zejména speciální sleva na dani z příjmů ve výši 24 840 Kč, kterou může manžel (manželka) uplatnit, pokud roční vlastní příjmy manželky (manžela) v domácnosti nepřesáhnou 68 000 Kč.  Ideální příležitostí, kdy tuto slevu čerpat, je v době rodičovské dovolené jednoho z manželů, jelikož rodičovský příspěvek se do výše příjmu nezapočítává.

V případě podnikání ušetříte ještě více. Rodinní příslušníci se často podílejí na podnikání, čehož lze využít také v daňové oblasti a označit je za tzv. spolupracující osobu. Manžel a manželka pak mají nejvýhodnější status, jelikož je možné na ně převést až 50% příjmů a výdajů (na rozdíl od ostatních, kde to je pouze 30%), maximálně však do výše 540 000 Kč ročně. Toho lze využít k optimalizaci daní když příjmy jednoho z manželů jsou mnohem vyšší než druhého.

Výhodnější postavení v dědickém řízení

Pozice v dědickém řízení je bezesporu jednou z velkých výhod života v manželství. V případě úmrtí je totiž manžel/manželka automaticky zařazen do první skupiny dědiců vedle potomků zesnulého, V případě druha či družky je to až druhá, případně třetí skupina, vždy však až za potomky zesnulého. Zároveň je také třeba dokázat, že žili alespoň rok ve společné domácnosti.

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod patří také k výhodám, který se týká také pouze manželů. V případě druhů a družek na něj nárok bohužel nevzniká.

Další výhody manželství – společné jmění manželů, hypotéka atd.

Manželství vám poskytne právní ochranu i při ukončení vztahu. V případě rozchodu nemá druh či družka žádné povinnosti vůči tomu druhému, a to i přes společnou domácnost, v které hospodařili. Společné jmění manželů je vázáno na institut manželství, a tak v případě rozvodu dojde ke spravedlivému vypořádání a také případnému výživnému manželky/manžela.

Z pohledu finanční institucí. Oproti manželům nemůžou druhové či družky např. čerpat úvěr ze stavebního spoření, třeba na rekonstrukci, pokud je nemovitost ve vlastnictví druhého z nich, respektive se to neobejde bez náročného vyřizování.

Zdánlivě malicherností je pak také komunikace například na poště, kde vám v případě, že máte manžela/manželku zapsány v občanském průkaze, vydají poštu pro něj určenou.

V zásadě lze říci, že manželství přináší některé finanční výhody a také určitě pojistky, která si uvědomíte až v případě složitějších životních situací. Každý má své životní hodnoty nastaveny jinak a tak záleží opravdu na každém z nás, zda jsou výše uvedené argumenty pro manželství rozhodující. V případě, že se rozhodnete pro manželství nabízíme vám užitečný odkaz – chceme se vzít. (KG)

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY…


Rodina v centru pozornosti. „FAJNA RODINA“.

Co potřebují ostravské rodiny pro spokojený život? Kam směřuje rodičovství v dnešní době a potřebuje vůbec podporu? Na co by se měla Ostrava zaměřit, aby byla městem přátelským rodině, odkud lidé neodcházejí, ale kde naopak žijí rádi?

Ať už se na rodinu díváme z jakéhokoliv úhlu, má ve společnosti své nezastupitelné místo. Vytváří hodnoty (a nejen ty ekonomické), formuje své okolí, vdechuje naší zemi život a zároveň přispívá k její prosperitě. Určitě stojí za to podporovat ji v jejich snahách, aby se mohla spokojeně rozvíjet a naplňovat své poslání. A právě to je úkolem rodinné politiky, kterou se Ostrava rozhodla aktivně realizovat. Proto vznikla koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy. Aby určila směr, kterým se celý proces naplňování prorodinných cílů a opatření bude ubírat.

Stěžejní aktivity rodinné politiky budou směřovat do několika oblastí – ať už půjde o samotnou komunikaci s rodinami, podporu mezigeneračních vazeb a komunitního života, svobodnou volbu rodiny při slaďování rodinného a pracovního života, ale také směrem k preventivním a volnočasovým aktivitám či samotným zdrojům pro podporu života rodin.

Jedním z nejdůležitějších úkolů rodinné politiky na nejbližší období bude komunikace. Je mnoho subjektů, které se rodinnou tematikou zabývají, i aktivit, které se v této oblasti na území města dějí. Některé informace k nám proudí automaticky, k jiným se dostáváme různými oklikami, možná i pozdě. Rodinná politika by v tomto procesu chtěla být nápomocná, mimo jiné například propojením informací užitečných pro rodiny, které přinesou nové webové stránky www.fajnarodina.cz

Neméně důležitým bude také dialog s rodinami. Právě ty by se totiž na směřování rodinné politiky měly podílet. Svými potřebami, názory či nápady. Podněty k tomu, co je nutné řešit a jak lze zlepšit věci kolem. Možností pro sdílení bude hned několik – třeba zmiňovaný web s anketou a napojením na FB profil, informace ve zpravodajích či letáčcích. Potkat se můžeme i na různých prorodinných akcích, které běžně navštěvujete. Tentokrát pod logem „FAJNA RODINA“. (lp)

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin